ОБЯВЛЕНИЯ:

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”


Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Агенцията по заетостта в качеството си на Конкретен бенефициент предоставя изчерпателна информация за стартирането на новия етап и новите възможности, които се предоставят на младежите и работодателите, които желаят да се включат.
За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.
Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.
Необходимите документи ще намерите в сайта на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg
За допълнителна информация:
Дирекция „Бюро по труда” гр. Поморие
Тел.: 0596/ 2 26 09

Публикувано на 25.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
За вас работодатели - схема „Младежка заетост”

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи на възраст до 29 години включително в две основни направления:
• Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;
• здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:
• възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
• разходите за здравни и социални осигуровки за срока на обучение.
Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работа ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места, като същите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване. Заявки могат да се подават до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.
На официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван комплектът от документи, необходим за кандидатстване.
За повече информация: Димитрина Стойкова, тел:0596/2-25-09Публикувано на 01.04.2016 от Пресцентър Община Несебър
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ПОМОРИЕ
ОБЯВА


Стартира обучение от 01.03.2016 г. – 28.04.2016 г. по специалност ’’Охранител’’ място на провеждане гр.Поморие.
Стартира обучение от 07.03.2016 г. – 27.04.2016 г. за професионална квалификация по част от професия ’’Сервитьор - барман’’ - място на провеждане кк.Сл.бряг
Стартира обучение от 07.03.2016 г. – 27.04.2016 г. за професионална квалификация по част от професия ’’Камериер’’ - място на провеждане кк.Сл.бряг.
Стартира обучение от 07.03.2016 г. – 27.04.2016 г. за професионална квалификация по част от професия ’’Болногледач’’ - място на провеждане гр.Поморие – целева група - безработни над 50-годишна възраст.
Целевите групи за включване в обучение са следните:
• Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
• Безработни над 50-годишна възраст;
• Продължително безработни лица, включително от ромски произход;
• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
• Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Кандидатите за обучение по професиите с първа степен на професионална квалификация могат да имат начален етап на основно образование, или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ. Обучението изисква целевите групи по професиите с втора степен на професионална квалификация да имат завършени X или XI клас, а с трета професионална квалификация да имат придобито право за явявяне на държавни изпити за завършено средно образование, или завършено средно или по – високо от средно образование.
На всяко безработно лице, включено в обучение, се предоставя стипендия и средства за транспортни разходи за всеки присъствен ден, когато обучението се провежда в населено място, различно от местоживеенето.


Информация за включване в обучение кандидатите могат да получат при трудовите посредници в стая № 4 в сградата на ДБТ Поморие, гр.Поморие, ул.Солна ’’15’’ и стая № 8 в сградата на филиал Несебър, гр.Несебър, ул.’’Струма’’ 6
Публикувано на 24.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В ТРУДОВА БОРСА В ПОМОРИЕ

Дирекция „Бюро по труда” – гр.Поморие, в качеството си на посредник на трудовия пазар, отправя покана до РАБОТОДАТЕЛИ и ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА за участие в СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА БОРСА в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.
Работодателите могат да представят своята дейност и перспективи за развитие, да обявят свободни работни места, да извършат посредничество, да поставят въпроси относно съвместната работа и др.
Трудовата борса ще се проведе на 15.03.2016 г. от 10 часа в Читалище ''Светлина'', с адрес гр.Поморие, ул. ''Княз Борис I'' №110.

За повече информация:
Дирекция „Бюро по труда” – Поморие

Тел.0596/2-25-09


Публикувано на 24.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Проект „Обучения и заетост за младите хора”
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.


От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта обявява старта на първия етап на схема за обучение и заетост на младежи до 29 годишна възраст – схема „Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
Схемата ще се реализира на два етапа на територията на всички области и общини в страната:
Първи етап: Стартира на 13.01.2016 г. и ще осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни.
Втори етап: Ще осигури обучение на младежите за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от подходяща заетост.
Допустими работодатели
Работодатели от реалния сектор и общински предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, отговарящи на изискванията за получаване на минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
Органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация – общини, райони и кметства.

Първи етап: Допустими дейности
Първият етап на схемата дава възможност на работодателите да наемат регистрирани в бюрата по труда безработни младежи до 29 годишна възраст на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца на пълно работно време:
Работодателят трябва да осигури наставник за наетите младежите за период до 3 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души.
Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава професионален опит по същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството.
Минимално изискване за определяне на наставници: припокриване на дейности и отговорности за заеманата от наставника длъжност при работодателя и тези, заложени в длъжностната характеристика на наетия по схемата младеж.
Възстановяване на разходи на работодателите
На работодателите, които осигурят заетост на младежи по схемата, ще бъдат покрити разходите за:
• възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място, както и дължимите осигуровки за сметка на работодателя - за срок до 6 месеца;
• средства за наставници в размер на половин минимална работна заплата - за срок до 3 месеца.

Изисквания към младежите за включване в схемата
• Да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”
• Да са на възраст до 29 години включително
Да не участват в никаква форма на заетост, форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Начин на кандидатстване
Подаването на документи от работодатели и безработни лица за участие в схемата се извършва в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).

• Работодателите заявяват работни места в ДБТ, на чиято територия се разкриват.
• Младежите подават заявление по образец в ДБТ, в която са регистрирани.

Процесът преминава през следните стъпки:

 Подаване на заявка (по образец) за разкриване на свободно работно място от работодателите заедно с необходимите документи за допустимост по схемата.
ДБТ информира безработните младежи за обявените работни места. Младежите подават заявление (по образец) за участие в схемата, в което посочват работните места, за които кандидатстват.
 Работодателят извършва подбор от насочените кандидати от ДБТ и определя лицата, които ще наеме на работа.
Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 (дванадесет) месеца преди датата на сключване на договора.
 Работодателят сключва договор за заетост (по образец) с Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на одобрените от него безработни лица, за период не повече от 6 месеца. Договорът за заетост се сключва, след като работодателят одобри безработно/и лице/а и след като бъде одобрен като допустим кандидат.
Наемане на одобрените младежи по трудово правоотношение на пълно работно време.
Подробна информация за работодатели и младежи, търсещи работа, относно схема „Обучения и заетост за младите хора” може да получите в
Дирекция „Бюро по труда” – гр. Поморие
ул. „Солна” № 15
Петя Коларова – ст.експерт :тел: 0596 2 26 09
e-mail: 207-rd@mbox.contact.bg


Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 следваща»

Content Management Powered by CuteNews