Административни услуги по отдели

Отдел "ГРАО":

- обслужва населението по постоянен адрес съгласно Закона за гражданска регистрация, Семеен кодекс, Закон за българското гражданство, Кодекс на международното частно право,Административнопроцесуален кодекс, ГПК и др. законови и подзаконови разпоредби при издаване на официални удостоверителни документи;

- отговаря за съхранението, подържането и обслужването на регистрите по гражданско състояние (регистър за раждане; регистър за смърт; регистър за граждански брак – до момента) и регистъра на населението;

- обслужва кореспонденцията с правоимащи институции по дейността на ЕСГРАОН, като изготвя отговори, разпределя по компетентност и предава за обработка в деловодството;

- участва в организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори, допитване до народа, преброяване и др. от местно и национално ниво, съгласно нормативната уредба.

Отдел "ГРАО"        
Началник отдел - кабинет 64 Гергана Войнова Тодорова 2 93 77   gvoinova@nesebar.bg
Специалисти - Несебър - кабинет 13    2 93 10; 2 93 13    
Специалист- к.к. Сл.бряг    2 27 67    
Обреден дом - Конферентен център "Сочи", Несебър - стара част        
Специалист "Ритуали" Мария Иванова Шопова 4 57 38 0893 303684 ritualnazala@gmail.com

Административен офис № 1, гише № 1

ГИШЕ № 1 - ГРАО, ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО
Телефон: 0554 / 2-93-72

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ „ГРАО”

__________________________________________________________________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО ЧЛ.9, АЛ.1 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

З А Я В Л Е Н И Е ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

Д Е К Л А Р А Ц И Я на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация

АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДУБЛИКАТ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на услуга по погребение

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на гробно място

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО


Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
- десен корпус, партер,  кабинет 1
       
Началник отдел  Константин Любенов Камчев 2 93 68    
Секретар МКБППМН Велина Георгиева Георгиева 2 93 67   mkbppmn@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 67    


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ

Декларация образец еднократна финансова помощ


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Заявление за еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Заявление за финансова помощ при "ин витро" процедура

Декларация за семейни начала

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ


Отдел "Местни данъци и такси" етаж 1 и изнесени офиси      
Началник отдел кабинет 15 Паскал Георгиев Апостолов 2 93 14   papostolov@nesebar.bg
Офис 1- Местни данъци и такси, обслужване на юридически лица   4 58 91    
Офис 2- Местни данъци и такси, счетоводство   4 58 10     
Офис 3- Местни данъци и такси, проверки и ревизии   4 33 21    
Офис 4- Местни данъци и такси, обслужване на физически лица   4 26 28    
Експерти -  кабинет 16   2 93 16    
МДТ- гр.Св.Влас   6 82 23    
МДТ- гр.Обзор   0556/3 30 51    
1 2 3 4 5
Касиер - с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково, с.Паницово, с.Козница   0556/3 82 20    
       


Административен офис № 1, гише № 2,3,4,5,6
ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Телефони: 0554 / 2-93-73 и 2-93-74

ГИШЕ № 7 - КАСА
Телефон: 0554 / 2-93-75

Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Местни данъци и такси”


МОЛБИ И ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ":


Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.25 от Наредба N11

Декларация по чл.28 от Наредба N11

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Искане за прихващане или възтановяване

Искане за данъчна оценка

Заявление за закриване на партида по чл.54

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

Заявление за закриване на партида по чл.14

Важно съобщение!!! Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес turistdanak@nesebar.bg. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.


На вниманието на Частните съдебни изпълнители!
С решение №1203 от протокол №34/31.01.2011г./ на Общински съвет гр.Несебър се въвеждат следните такси:
- За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел”МДТ”на Частни съдебни изпълнители – 5 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения, за един брой на Частни съдебни изпълнители – 20 лв.
- За изготвяне копие от данъчна декларация , ведно с прилогените към същата документи, за един брой на Частни съдебни изпълнители-25лв.
- За издаване на данъчна оценка на имот по искане на Частен съдебен изпълнител- 50 лв.
Банкова сметка на община Несебър:
УниКредит Булбанк: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Код за вид плащане 44 80 07

Отдел "Общинска собственост"       obs@nesebar.bg
Началник отдел - кабинет  47 Нелина Желева Колева 2 93 88   n.koleva@nesebar.bg 
Експерти кабинет   46 2 93 85; 2 93 86;    
Заявление за административна услуга общинска собственост- отстъпено право на надстрояване и/или пристрояване/

Заявление за административна услуга общинска собственост-закупуване правото на собственост върху земя

Заявление за картотекиране отдел „Общинска собственост“

ДЕКЛАРАЦИЯ по Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ
ОС приложение1
ОС приложение2
ОС приложение3

Главен архитект Валентин Димов - кабинет 34, телефон 2 93 36

Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството"        
Директор на дирекция         кабинет 53 Клара Василева Каравасилева 2 93 23   kl.karavasileva@nesebar.bg
         
Отдел "Устройство на територията" етаж 3- кабинети 31,32,33,35,36      
Началник отдел        кабинет 35 Жулиета Йорданова Горанова 2 93 35   jgoranova@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 31; 2 93 32;     
    2 93 33; 2 93 42    
    2 93 64;2 93 69    
Отдел "Инвеститорски контрол" кабинет  70        
Началник отдел  Динко Стойков Войнов 2 93 60    
Експерти и специалисти   2 93 37    
Отдел "Контрол върху строителството" десен корпус, партер        k_stroitelstvo12@abv.bg
Началник отдел        кабинет 43 Янчо Недев Георгиев 2 93 98    
Юристконсулт кабинет 57 Десислава Николова 2 93 62    
Сигнали се приемат писмено
на електронния адрес или
на гише 2, офис 2 в ЦАИО!
       

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС №2, ГИШЕ № 2 И ГИШЕ № 3 - Телефон: 0554 / 2-93-82


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Устройство на територията”

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ отдел "Контрол върху строителството"

ЗАЯВЛЕНИЯ И МОЛБИ КЪМ ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ /обновено 2013/

Заявление за започване производство по узаконяване на строеж по §127ПЗР на ЗИД на ЗУТ

ИСКАНЕ за предложение за изработване на ПУП-ПП и ПУП за имоти извън границите на урбанизираните територии и селищните образования с национално значение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ

ИСКАНЕ за издаване разрешение за изработване на проект за ПУП на част от урбанизирана територия по реда на чл.124а, ал.2 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на инвестиционен проект

Искане за изплащане на обезщетение

Искане за разрешение за прокопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи

Искане за издаване на констативен протокол във връзка с чл.181, ал.2 от ЗУТ /обновено 2013/

Искане за регистриране на строеж от пета категория

Искане за регистриране на строеж от четвърта категория

Заявление за изчисляване правото за прекoрване на външни ел./ВиК/връзки през общински земи и издаване разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С КООРДИНАТИ /обновено 2013/

ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (§ 16 от ДР на ЗУТ ) /обновено 2013/

ЗАЯВЛЕНИЕ За установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159,ал.1 и ал.3 от ЗУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

ЗАЯВЛЕНИЕ кадастрален план /обновено 2014/

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Отдел "Образование"- корпус СОУ "Л.Каравелов"        
Н-к отдел Янка Иванова Христова 4 33 96    
Експерти    4 60 07;4 60 30  

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел "Образование"

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър

ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на дете в ДГ

Н А Р Е Д Б А № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР - ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2017 г.

ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА 2016г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА - 2017 г.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР - 2017 г.

Информация за броя на местата в общинските детски градини към 15.09.2017 г.

Отдел "Туризъм и туристическа реклама" кабинет 59         
Началник отдел  Диана Дичева Кондова 2 93 47   tt_ness@abv.bg
Експерти и специалисти    2 93 46    


ЗА СПИСЪКА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Туризъм и туристическа реклама - натиснете тук!

1. Категоризация на туристическите обекти:

• Бланки и образци
- Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения /обновено/
- Заявление за категоризиране на място за настаняване /обновено/
- Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в НТР /обновено/
- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в място за настаняване
- Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение хранене и развлечение
- Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване
- Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене

Дължими такси

• Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристическите обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл.128 от ЗТ)

- Хотели 1 звезда
- Хотели 2 звезди
- Мотели 1, 2 и 3 звезди
- Хостели 1,2 и 3 звезди
- Пансиони 1 и 2 звезди
- Почивни станции 1,2 и 3 звезди
- Къмпинги и бунгала 1, 2 и 3 звезди
- Семейни хотели 1, 2 и 3 звезди
- Къщи за гости 1, 2 и 3 звезди
- Апартаменти за гости и стаи за гости 1, 2 и 3 звезди
- Изисквания за професионална и езикова квалификация на перс онала в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции,стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и
къмпинги

- Заведения за хранене и развлечения 1 звезда
- Заведения за хранене и развлечения 2 звезди
- Заведения за хранене и развлечения 3 звезди

Характеристики и видове на туристическите обекти
- Класификация

Инфо брошура за категоризиране на МН
Инфо брошура за категоризиране на ЗХР

Потвъждаване на категория от кмета на Общината

Регистър №1 - Регистър на категоризираните туристически обекти от кмета на община Несебър (по чл.128 от ЗТ)

Регистър №2 - Линк към Национален туристически регистър в сайта на Министерство на туризма (по чл.127 от ЗТ)

Туристически информационен център;
Брошури;
• Официален туристически сайт на община Несебър – www.visitnessebar.org
Международни туристически изложения, организирани от Министерството на туризма –
Актуални покани на МТ

Отдел "Несебър - Световно наследство", Демонстрационен център - Несебър, ул. "Отец Паисий"     nsn2012@abv.bg
Н-к отдел Златин Петров Чаушев 4 30 74 0893/303651  
Гл. експерт Кремена Илиева Стоянова 4 30 74 0893/303679  
Гл.експерт Нина Йорданова Велединова 4 30 74 0893/303790  
 Туристически информационен център - Несебър, стара част  Евтелпа Стойчева 4 26 11 0893/505259  

Ползване на зали и сцени, общинска собственост за културни и обществени прояви

Ползване на терени, общинска собственост за културни и спортни мероприятия


Дирекция "Транспорт и пропускателен режим" - офиси на ул."Струма" № 6        
Директор  Никола Матев Пейков 4 28 94   npeikov@nesebar.bg
Експерти и специалисти   4 28 69;    gnikolov@nesebar.bg
    4 39 80; 4 25 87    
Повикване ПАЯК 0893/505202; 0893/505205; 0893/505209      
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Дирекция „Транспорт и пропусквателен режим”

ЗАЯВЛЕНИЕ МАГНИТНА КАРТА ЖИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ МАГНИТНА КАРТА ТЪРГОВЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НОВА КАРТА ЖИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-СТАР ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.СВЕТИ ВЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-НОВА ЧАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПАРКОМЯСТО В ГР.НЕСЕБЪР-СТАР ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА издаване на разрешение за таксиметров превоз на територията на Община Несебър

Отдел "Екология" - офиси в к-с "Младост",  бл.64 /белият блок/        
Началник отдел  Красимира Георгиева Мандулева 4 25 32   ekomania@abv.bg
Експерти и специалисти    4 25 32    
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

НОРМАТИВНА УРЕДБА ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ"

Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2015-2020г.

Заповед 1450 | Заповед 1214

Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"                                       

гр.Несебър,
ул. „Митрополитска“ №2

oppi@nesebar.bg

Директор

ЯНИ ЯНУЛОВ

0893 559295

Счетоводство

 

0554 29355СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОМУВАНЕ НА КОРАБИ

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИСТАВАНЕ НА КОРАБИ

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"        uogsgs@abv.bg
Директор инж.Магдалена Христова Мандулева 4 23 84    
Юрисконсулт   4 24 43    
Счетоводство, каса   4 58 18    
         


СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"

Заявление за събиране на билки

Искане за отсичане на дървета в частни имоти

Искане за сеч по ЗОСИ-1
Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ" кабинет 38       
Началник отдел Росица Димитрова Маркова 2 93 97   r.markova@nesebar.bg
Експерти и специалисти    2 93 96;2 93 90    
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Човешки ресурси и ТРЗ