ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация- ЗДОИ.

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация : " Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация,свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти."

Видовете обществена информация са :

ОФИЦИАЛНА:" Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на тяхните правомощия."- чл.10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: " Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации."- чл.11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на право на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от ЗДОИ:" Не се допускат ограничения на право на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със законa"

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юредическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България/чл.8 от ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в " Центъра за административно и информационно обслужване" на Община Несебър , офис №1, гише № 1 на адрес гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10; на имейл contacts@nesebar.bg.
Заявленията могат да се подават и чрез интернет Платформа за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/.
Информация за статуса на Вашето заявление за достъп до обществена информация може да получите на телефони: 0554/29371, 0554/29372 и имейли:
rtodorova@nesebar.bg и amilusheva@nesebar.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО ЗДОИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

ДАННИ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2020

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2019

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2018

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2017

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация 2016