Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 521/ 21.04.2017г.

С констативен акт № 24/ 20.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 19.30м, ширина 6.10м, и височина около 2.50м., от дървена конструкция , състоящасе от вертикални дървени греди с размери 0.10м/ 0.10м/ 2.40м, замонолитени през около 3.00 м.по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 19.30м/ 6.10м, с дебелина около 0.10м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с дължина 20.50м и ширина 7.10м. Постройката е разпределана на самостоятелни клетки за търговска дейност. По цялата и източна фасада откъм улица „Седма” (имот с идентификатор 51500.505.329), между вертикалните греди са монтирани 6 броя метални ролетни щори. Южната, северната и западната стени на постройката са обшити с пресовани OSB плоскости, като по северната фасада е монтирана ролетна щора. От вътрешната страна на стените и покрива (тавана) е изпълнена осветителна електрическа инсталация.
Установено е, че строежът се ползва с търговско предназначение като Базар с обособени 4 броя клетки от ЕТ “Снежана Крушовска“, с ЕИК 203291118, гр.Благоевград, „АВС Комерс-А“ ЕООД, с ЕИК 202965037, гр.Варна и „Радозлат“ ЕООД, с ЕИК 201990468, гр.Несебър.
Установено е, че за така описания строеж липсват необходимите строителни книжа.
Констативният акт е съобщен на „Олимп хотелс” ЕООД с писмо изх. №Н2-КС-5990/21.09.2016 г на Началника на отдел „КС“, видно от товарителница №50039143421 на куриерска фирма „СПИДИ“АД.
По акта е постъпило възражение с вх.№Н2-УТ-6500/17.10.2016 г. от „Олимп хотелс” ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, с което се оспорват констатциите. Твърди се, че строежът представлява временен такъв по см.на чл.54 от ЗУТ. Сочат се и са приложени доказателства в тази връзка – разрешение за строеж №65/28.11.2005 г от Главния архитект на община Несебър, план за безопасност и здраве, актуализация на ПБЗ, Комплексен доклад №ОС1-В-064, заповедна книга, уведомително писмо вх.№Н2-819/02.11.2011г от „Олимп хотелс” ЕООД, писмо изх.№92-00-819#1/22.03.2011г. на Главния архитект на община Несебър, искане от „Олимп-99“ЕООД, искане от „Олимп хотелс“ ЕООД, писмо изх.№Н2-УТ-7300/26.11.2015 на Главния архитект на община Несебър, писмо изх.№Н2-УТ-500/28.01.2016 на Главния архитект на община Несебър, писмо изх.№ОН-1795.01.011/23.08.2016г. на Началника на РО НСК – Бургас, към РДНСК- ЮИР.
След като разгледах в цялост представената ми преписка, прецених твърденията на страните и събраните доказателства установих следното:
На 12.09.2016г. работна група в състав инж. Радостина Стоева Костадинова-младши експерт в отдел „КС” при община Несебър и инж. Петя Димитрова Шиварова - главен специалист в отдел „КС“ при община Несебър е извършила проверка в имот 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, представляващ УПИ I, в кв.34 по плана на к.к.“Слънчев бряг – изток“, при коятое установенстроеж, представляващ едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар.Обектът е с приблизителни размери:дължина 19.30 м, ширина 6.10м, и височина около 2.50 м., от дървена конструкция , състоящасе от вертикални дървени греди с размери 0.10 м/0.10 м/2.40 м, замонолитени през около 3.00м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 19.30м/ 6.10м, с дебелина около 0.10 м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с дължина 20.50м и ширина 7.10м. Постройката е разпределана на самостоятелни клетки за търговска дейност. По цялата и източна фасада откъм улица „Седма“ (имот с идентификатор 51500.505.329), между вертикалните греди са монтирани 6 броя метални ролетни щори.Южната, северната и западната стени на постройката се обшити с пресовани OSB плоскости, като по северната фасада е монтирана ролетна щора. От вътрешната страна на стените и покрива (тавана) е изпълнена осветителна електрическа инсталация.
Установено е, че строежът се е ползвал като “Базар с обособени 4 броя клетки“ от ЕТ“Снежана Крушовска“, с ЕИК203291118, гр.Благоевград, „АВС Комерс-А“ЕООД, с ЕИК202965037, гр.Варна и „Родозлат“ЕООД, с ЕИК 201990468, гр.Несебър. В уверение на последното по преписката са приложени договор за наем №П30/31 от 01.06 2016 г. между „Олимп хотелс“ ЕООД и ЕТ “Снежана Крушовска“, фискален бон №0001144 от 29.06.2016 г от ЕТ “Снежана Крушовска“, фискален бон №0000299 от 29.06.2016 г от “АВС комерс-А“ ЕООД, служебен бон №1230 от 29.06.2016 г от “Радозлат“ ЕООД, всички от обекти регистрирани като магазини, с адрес,к.к.“Сл.бряг“, хотел „Олимп“.
За резултатите от проверката е съставен констативен акт №24/20.09.2016 г., с който е образувано производство по 225а от ЗУТ.
При справка в архива на общинска администрация Несебър не са открити документи удостоверяващи, че за строежа, предмет на проверката, са издавани строителни книжа. Констатирано е, че строежът не е изпълнен в съответствие с нормативно-устройствения ред. Извършен е без одобрени проекти и без разрешение за строеж, в нарушение на чл. 137, ал.3 и 148, ал. 1 от ЗУТ.
Действително видно от представенитес възражението ПБЗ ведно с 2 бр. Актуализации към Разрешение за строеж №65/28.11.2005 г от Главния архитект на община Несебър, Комплексен доклад №ОС1-В-064, заповедна книга, уведомително писмо вх.№Н2-819/02.11.2011 г от “Олимп хотелс„ ЕООД, на мястото, на което е ситуиран констатирания търговски обект е допълнена в ПБЗ постройка.
Горните установяват, че въпросните актуализации на ПБЗ са доведени до знанието на общинска администрация, но не са одобрявани от главния архитект в частта относно допълнените временни строежи.
Съгласно нормата на чл.54, ал.1 от ЗУТ, временни строежи могат да се правят и за нужди сързани с организация и механизация на строителството, с разрешение на органа, който издава разрешението за строеж, като същите се премахват при завършване на строителството.
По преписката се съдържа констативен протокол №301/13.12.2010 г., видно от който към датата на неговото издаване и в рамките на 5 годишния срок е завършен грубия стреж по Разрешение за строеж №65/28.11.2005 г.
От датата на съставяне на горепосочения протокол до момента, видно от протокол съставен на 10.04.2017 г. от служители на община Несебър при извършен оглед на място е установено, че строежът не е променил вида си и е още на етап „груб строеж“. Следователно практически строителство в обекта не се извършва.
Извън това, дори да се приеме, че обектът е предмет на действащия ПБЗ, очевидно същият е преустроен за извършване на търговска дейност, като входовете му се намират към улицата и са снабдени с ролетни щори.
Т.е. дори да се приеме, че е възникнал като временен строеж по см. на чл.54, ал.1 от ЗУТ, към настоящия момент вече няма това качество, т.к. не се използва по предназначението предвидено в закона, а се използва за търговски цели.Собственикът сам е опорочил качеството на обекта възникнал евентуално като временн строеж, като го е преустроил за осъществяване на търговска дейност и очевидно го отдава под наем за осъществяване на такива цели.
Обектът в настоящия му вид с оглед конструкцията, материалите и начина на изпълнението му е строеж по см. на §5, т.38 от ДР на ЗУТ. Същият безспорно е реазлизиран по начин обезпечаващ ползването му с търговска цел и се ползва за осъществяване на търговска дейност.
Предвид това, същият служи за обществено обслужване и като такъв попада в хипотезата на чл.137, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗУТ, съгласно който строежът е V категория – сгради за обществено обслужване сразгъната застроена площ до 1000 кв.м. или капацитет до 100 места за посетители.
С оглед гореизложеното, безспорно е налице строеж от V категория, изграден без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК 147085909, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, който следва да бъде премахнат по реда на чл. 225а от ЗУТ
Мотивиран от горното и на основание чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ и съгласно правомощията ми по чл. 223, ал.1, т. 8 от същия закон, държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта
НАРЕЖДАМ:
ДА СЕ ПРЕМАХНЕ незаконен строеж, „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, представляващ едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар, с приблизителни размери дължина 19.30 м, ширина 6.10м, и височина около 2.50 м., от дървена конструкция , състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10 м /0.10 м /2.40 м, замонолитени през около 3.00 м.по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 19.30 м /6.10 м, с дебелина около 0.10 м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с дължиина 20.50 м и ширина 7.10 м. Постройката е разпределана на самостоятелни клетки за търговска дейност. По цялата и източна фасада откъм улица „Седма“ (имот с идентификатор51500.505.329), между вертикалните греди са монтирани 6 броя метални ролетни щори. Южната, северната и западната стени на постройката се обшити с пресовани OSB плоскости, като по северната фасада е монтирана ролетна щора. От вътрешната страна на стените и покрива (тавана) е изпълнена осветителна електрическа инсталация
Да се разчисти терена от строителните отпадъци.
Строежът се намира на територията на курортен комплекс “Слънчев бряг“, обявен с Решение №45 от 25.01.2005 г. на МС на Р България за селищно образувание с национално значение. Комплексът е национален курорт по см.на §1, т.16 от ДР на Закона за туризма.
Извън това, с разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗУЧК е въведена забрана за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 01 октомври.
Разрушаването на обекта по време на активния туристически сезон не само би било в колизия с въведената забрана, но и би оказало негативно въздействие върху функционирането и експлоатацията на всички законно изградени туристически обекти (хотели, заведения за обществено хранене и др. обекти за обществено обслужване) в района, както и на нормалното протичане на туристическия сезон, с оглед осигуряване на подходяща среда за туристите.
Предвид изложеното безспорно са налице важни държавни и обществени интереси, за чиято защита е необходимо незабавното изпълнение на заповедта. Всяко забавяне сериозно би затруднило изпълнението на акта, поради настъпването на летния туристически сезон и денонощното обитаване на обектите в района от множество туристи.
Мотивиран от горното и на основание предоставената ми с разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК във вр. С чл.225а, ал.1 от ЗУТ възможност .
ДОПУСКАМ предварително изпълнение на настоящата заповед и нареждам незабавно изпълнение на разпоредното с нея премахване на незаконния строеж.
Представители на дружествата доставчици на електрическа енергия и вода да прекъснат незабавно захранването на строежа.
Заповедта да се обяви на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел „КС” при Община Несебър.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Несебър пред Административен съд – гр.Бургас.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: ………П………
/Николай Димитров/


Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews