Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, Община Несебър обявява Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс –гр.Несебър, ведно с мотивите за приемането му.
Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища относно Проекта в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в деловодството на Община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ул.”Еделвайс” № 10.


                                                                                                          ПРОЕКТ!


ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС НЕСЕБЪР


Раздел I

Общи положения


Чл. 1.  С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ - Общински детски комплекс /ОДК/ - Несебър

Чл. 2. (1) Общински детски комплекс - Несебър е център за подкрепа за личностно развитие по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

(2) Общински детски комплекс - Несебър изпълнява дейности по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО,

като:

1. осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на национално ниво чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други;

2. изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;

3. разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между детската градина/училището, семейството и социалната среда.

(3) Дейността на Общински детски комплекс - Несебър се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

(4) Общински детски комплекс - Несебър не осигурява завършване на клас и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална квалификация.

Чл. 3. (1) Общински детски комплекс - Несебър е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.

(2) Седалището и адресът на управление на Общински детски комплекс - Несебър е гр. Несебър 8230, к-с „Младост” № 62


Раздел II

Функции и дейности на Общински детски комплекс - Несебър


Чл. 4. (1) Общински детски комплекс - Несебър организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

(2) Подкрепата по ал. 1 включва:

1. занимания по интереси;

2. кариерно ориентиране на учениците;

3. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

4. педагогическа и психологическа подкрепа.

(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:

1. проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява;

2. организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално и международно равнище;

3. подпомагане на професионалното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

4. организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

5. участие в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми;

6. предоставя подкрепа на децата и учениците с изявени дарби.

Чл. 5. Общински детски комплекс - Несебър работи като мултифункционален модел за:

1. подготовка чрез извънучилищна дейност на децата и учениците за изява и пълноценна реализация;

2. съгласуване на формите за педагогическо въздействие с потребностите на децата и учениците и съхраняване на българската национална култура и традиции;

3. осигуряване на условия за утвърждаването на децата като активни субекти на своето развитие;

4. създаване на мобилни модели за работа с децата и учениците.

Чл. 6. (1) Общински детски комплекс - Несебър осъществява следните дейности:

1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;

2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност.

3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;

4. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира  познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;

5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия  живот;

6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;

11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;

12. разработва и участва в национални и международни проекти;

13. участва със свои представители в национални и международни инициативи.


 


Раздел III

Управление и структура на Общински детски комплекс - Несебър


            Чл. 7. Структурата на Общински детски комплекс - Несебър включва:

1.         Директор;

2.         Педагогически специалисти – на щат и външни лектори;

3.         Непедагогически персонал – домакин, касиер-организатор и хигиенист;


Чл. 8. (1) Общински детски комплекс - Несебър се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът:
 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

 3. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;

 4. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и съхранява учебната документация;

 5. осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

 6. анализира и отчита цялостната дейност на Общински детски комплекс – Несебър;

 7. председателства педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения;

 8. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти;

 9. ръководи разработването на проекти и програми за реализиране на държавната политика за развитие на способностите и изявите на децата и учениците;

 10. утвърждава плановете за работа на направленията в Общински детски комплекс - Несебър и програмите за обучение  съобразно специфичния план за обучение за центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;

 11. изготвя  Списък - образец № 3, който се  утвърждава от РУО, Община в рамките на посочените срокове от МОН;

 12. извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;

 13. създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;

 14. създава условия за повишаване на квалификацията на служителите;

 15. награждава ученици и награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и с този правилник;

 16. награждава външни лица, общественици и граждани, подпомогнали дейността на Общински детски комплекс - Несебър;

 17. прилага разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите на Общински детски комплекс - Несебър;

 18. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

 19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

 20. разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;

 21. осигурява безопасни условия за обучение и труд;

 22. съдейства на компетентните органи при извършване на проверки в Общински детски комплекс - Несебър;

 23. осъществява взаимодействие с МОН, НУО, РУО, НДД и Община;

 24. осъществява международни контакти и изяви;

 25. участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;

 26. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.(3) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от кмета на община Несебър.

Чл. 9. В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

 

Чл. 10. Педагогическият съвет на Общински детски комплекс – Несебър, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема:

а) стратегия за развитие на институцията за следващите четири години, която при необходимост се актуализира;

б)  план за обучение;

в) план за дейностите (календарен план);

г) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността;

2. разглежда и приема организационните педагогически форми;

3. определя начина за приемане на деца и ученици в Общински детски комплекс - Несебър при спазване на нормативните актове;

4. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение;

5. утвърждава символите и ритуалите в Общински детски комплекс – Несебър;

6. запознава се с бюджета на институцията.

Чл. 11. (1) Педагогическият съвет на Общински детски комплекс - Несебър включва в състава си учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към Общински детски комплекс – Несебър.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват други специалисти с педагогически функции;

Чл. 12. (1) Общински детски комплекс - Несебър осъществява учебно-възпитателна дейност в областите:
 1. Наука ;

 2. Технологии ;2.  Изкуства ;

3. Спорт ;


Чл. 13. Задължителните документи се водят и съхраняват в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.
 


Раздел IV

Организация на образователния  процес в Общински детски комплекс - Несебър


Чл. 14. Общински детски комплекс - Несебър е отворен за посещения от 9.00 до 21.00 часа. Пропускателният режим в Общински детски комплекс - Несебър се определя със заповед на директора.

Чл. 15. (1) Дейността на Общински детски комплекс - Несебър се осъществява в съответствие с плана за обучение и с плана за дейността на институцията, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

1. брой на учебните седмици – за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В плана за дейността на институцията се включват:

1. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

2. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Чл. 16. (1) Дейностите в Общински детски комплекс - Несебър се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл. 13, ал. 3, т. 1 при желание на децата и учениците.

(3) Учебната година в Общински детски комплекс - Несебър започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

Чл. 17. (1) Дейности за обучение в Общински детски комплекс - Несебър се осъществяват в следните области:

1. науки;

2. технологии;

3. изкуства;

4. спорт;

5. придобиване на умения за лидерство;

6. други.

(2)  Дейностите за обучение в Общински детски комплекс - Несебър може да се провеждат като свободни занимания, почасови занимания и други.

Чл. 18. (1) Учебният процес в съответните области по чл. 10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2)  Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. масови – прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;

2. групови – школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;

3. индивидуални – работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение; с деца и ученици със специални образователни потребности, с деца и ученици в школи по индивидуални музикални инструменти и други.

Чл. 19. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение (Приложение) в зависимост от възрастта или равнището на подготовка на децата и учениците.

 (3) Групите за обучение могат да бъдат:

1. постоянно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година; заниманията се провеждат в рамките от 30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

2. временно действащи – за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 8 часа; учителите ръководят до три временни групи през учебната година;

3. временно действащи – за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите;

 (4) През ваканциите могат да се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал. 3.

            (5) Групите по ал. 3 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

Чл. 20. (1) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

(2) Заниманията в Общински детски комплекс - Несебър са полудневни, почасови и на смени, както следва:

1. на три смени – за постоянни групи за обучение, индивидуална работа и временни групи за обучение в учебно време;

2. на две смени – за временни групи за обучение през ваканциите;

3. в празнични дни и свободно време – за развлекателни програми.

(3) Продължителността на заниманието за учениците от І до ХІІ клас е от 30 до 40 минути, а на педагогическата ситуация за децата от предучилищна възраст – до 30 минути.

(4) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути в зависимост от спецификата на дейността.

Чл. 21. Организацията на образователния процес и видът на формите се определят с плана за обучение.

Чл. 22. (1) Учебната програма определя целите и задачите на образователния процес, структурата и обема на учебното съдържание за всяка група.

(2) Учебната програма се разработва от учителя, ръководител на организационната педагогическа форма, и се утвърждава от директора.

Чл. 23.  Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на Общински детски комплекс – Несебър.

Чл. 24. (1) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.

(2) Националните и международните изяви, включени в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН, се вписват в плана за дейностите на Общински детски комплекс – Несебър.

Чл. 25. Желанието за участие в педагогическите форми се декларира чрез заявление за записване в организационна педагогическа форма, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от Общински детски комплекс – Несебър. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

Чл. 26.  На децата и учениците, успешно завършили пълния курс на дадена педагогическа форма, при поискване се издава служебна бележка.

Чл. 27. (1) Учителите, участници в образователния процес в Общински детски комплекс - Несебър, имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(2) Учителите в Общински детски комплекс - Несебър могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.

(3) Учителите получават грамоти и успехите им за постигнати високи резултати се популяризират.

Чл. 28. (1) Контролната дейност на образователния процес в Общински детски комплекс - Несебър се осъществява от директора, регионалното управление на образованието и МОН и кмет.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност на Общински детски комплекс – Несебър.

(3) Констатациите от проверките се вписват в книгата за контролната дейност на директора.  


Раздел V

Имущество и източници за финансиране на Общински детски комплекс - Несебър


Чл. 29. (1) Имотите, предоставени за управление и ползване от Общински детски комплекс - Несебър, са публична общинска собственост.

(2) Общински детски комплекс - Несебър упражнява правото на публична собственост върху предоставеното му за управление имущество от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на закона.

 (3) Имотите по ал. 1, както и части от такива имоти, могат да се отдават под наем или да се ползват съвместно по договор с трети лица от Общински детски комплекс - Несебър, при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост.

Чл. 30. Финансирането на Общински детски комплекс – Несебър се извършва със средства от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и със средства от община Несебър.

 


 


Заключителна разпоредба

Параграф единствен: Този правилник се издава на основание чл. 49, ал. 8 от ЗПУО влязъл в сила 01.08.2016г.
МОТИВИ

ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС - НЕСЕБЪР 1. Причини, които налагат приемането:


             Във връзка с новия Закон за предучилищно и училищно образование /01.08.2016год./ и съгласно §18.т.1 от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,  съществуващите общински обслужващи звена-извънучилищни педагогически учреждения  продължават да осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа на личностно развитие в зависимост от дейността си по Чл.49, ал.1т.1, като имат право да запазят наименованието си.

Във връзка с гореизложеното, Общински детски комплекс –гр.Несебър може да запази наименованието си като промени Правилника за дейността си и от узвънучилищно педагогическо учреждение да стане център за подкрепа за личностното развитие.

           В изпълнение на §18.ал.1т.3от ЗПУО, необходимо е Общински съвет – Несебър да приеме правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс- гр.Несебър, с който да определи структурата, функциите, дейностите и финансирането на Общински детски комплекс-гр.Несебър.


2. Цели, които се поставят:

Осъществяване на държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения за лидерство и други;

Изграждане на култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;

Разработване и участие в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между училището, семейството и социалната среда.

        Определяне на конкретни условия и реда за дейността на Общински детски комплекс в община Несебър, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансирането на Общински детски комплекс-Несебър се извършва със средства от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и  средства от Община Несебър.


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Да се подобри организацията и провеждане на дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.


 


 


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Правилника не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, от 1.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.Публикувано на 01.11.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews