Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на Община Несебър, наричана по-долу Общината.
Чл.2. В състава на общината влизат 14 населени места, в това число 8 кметства.
Чл.3.Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
Чл. 4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.5.(1) Кметът на Община Несебър е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява Общината.
(4) В своята дейност кметът на Общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.
Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник -кметове.
(2) Кметът на общината, в случаите решени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметове, кметове на кметства, кметските наместници, на секретаря на Общината и на други служители от общинската администрация свои правомощия, като
определя функциите им.

Раздел II ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА
Чл.7. (1) Кметът на общината :
1 . ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1. Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. председателства съвета по сигурност;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост и Наредбата на Общински съвет - Несебър за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти;
17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
18. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
19. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
21. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
22. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
(2) Кметът на Общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
Глава трета
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Раздел I ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ
Чл. 9. Кметът на общината назначава за срока на мандата си трима заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация,
Чл. 10. Заместник-кметовете не са държавни служители.
Чл. 11. (1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник. Те изпълняват дейностите по планиране, организация, ръководство и контрол в направленията, които са на тяхно подчинение съобразно одобрената структура на Общината.
(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
Раздел II КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Чл. 12. (1) В състава на Община Несебър влизат следните кметства: Равда, Свети Влас, Тънково, Кошарица, Оризаре, Гюльовца, Обзор и Баня;
(2) Населените места, които не са включени в състава на кметство, или кметско наместничество се обслужват административно от кметовете и кметските наместници, както следва:
1. Населено място с. Емона - от кмета на с. Баня;
2. Населено място с. Козница - от кметския наместник на с. Паницово;

Чл.13. (1) Кметът на кметство :
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира
охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и
юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11.свиква общо събрание на населението в кметството;
12.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
(3) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
(4) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.
Раздел III КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Чл. 12. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на Общината назначава за срока на мандата кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметският наместник към датата на назначаването трябва да отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
Чл. 13.Кметът назначава кметски наместници в следните населени места: с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци.
Чл. 14. (1) Кметският наместник има следните пълномощия:
1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
2. отговаря за стопанисването на определени от Общинския съвет обекти от общинската собственост;
3. предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
4. осигуряват спазването на обществения ред в населеното място;
5. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
6. представлява населеното място пред обществени и политически организации;
7. води регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние;
8. изпраща актуализиращи съобщения до ЕСГРАОН;
(2) Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.
(3) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.
Глава четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 15.Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Чл.16.Структурата и числеността на общинската администрация се одобряват от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
Чл.17. (1) Общинската администрация е обща и специализирана, като за специфични функции са изведени длъжности и звена извън изброените, на пряко подчинение на кмета на общината..
(2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на органите на местната власт.
(4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Чл. 18. (1) Общата администрация е организирана в следните структурни звена:
1. Отдел "Правно обслужване";
2. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване";
3. Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ";
4. Отдел "Канцелария";
5. Отдел "Център за административно и информационно обслужване" /фронт
офиси/;
6. Отдел "Административно обслужване на общински съвет";
7. Отдел "Финансово счетоводно обслужване";
8. Гл. експерт „Отбранително мобилизационна подготовка";
9. Завеждащ регистратура по Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 19. (1) Специализираната администрация е организирана в следните структурни звена:
1. Дирекция “Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството”, включваща следните отдели:
- Отдел "Устройство на територията",
- Отдел " Инвеститорски контрол"
- Отдел " Контрол върху строителството";
2. Отдел „Управление на обществени поръчки”;
3. Дирекция „Транспорт и пропускателен режим";
4. Дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология”, включваща следните отдели:
- Отдел "Управление на проекти по еврофондове";
- Отдел „Екология”;
5. Дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”, включваща следните отдели:
- Отдел „Здравеопазване и социални дейности”;
- Отдел „Образование”;
- Отдел “Поддръжка общински сграден фонд”;
6. Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”, включваща следните отдели:
- Отдел „Контролен блок”;
- Отдел „Информационна сигурност”;
7. Отдел "Бюджет";
8. Отдел "Местни данъци и такси";
9. Отдел " Общинска собственост";
10. Отдел " Търговия";
11. Отдел „Туризъм и туристическа реклама";
12. Отдел „Несебър – световно наследство";
13. Финансови контрольори, на пряко подчинение на заместник кмет „Бюджет и финанси“ .

Чл. 20. Извън общата и специализирана администрация, на пряко подчинение на кмета на общината са:
1. Главен архитект;
2. Звено за вътрешен одит, в т.ч. ръководител на вътрешния одит.
Раздел II СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА
Чл. 21. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.
(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
Чл. 22. (1) Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административното обслужване;
4. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
5. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
6. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
7. осъществява координация и контрол между структурните звена в общината и дейностите към нея по отношение на културата, на територията на общината;
8. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Административно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
9. представител е на ръководството и отговаря за поддържане и функциониране на системата за управление на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
10. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.
(3) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от Кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.
Раздел III ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 23. Отдел "Правно обслужване" подпомага Кмета на Общината при осъществяване на правомощията му като:
1. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
2. съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
3. контролира законосъобразното съставяне на договорите и други актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
4. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
5. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
6. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт
и арбитражен съд;
7. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
8. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
9. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.
10.съхранява сключените договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, проведени до 10.05.2016г., ведно със съставените по тях досиета;
Чл. 24 (1) Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване":
1. поддържа и съхранява регистри за гражданското състояние и локална база данни "Население" на Общината и подава информация на органите на държавната власт;
2. извършва адресната регистрация на гражданите;
3. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
4. издава актове, документи и справки за гражданското състояние;
5. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
6.оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
7. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.
Чл. 25. (1) Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ":
1. подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му като орган по назначаването по Закона за държавния служител и като работодател по Кодекса на труда;
2. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
3. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
4. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
5. анализира разходването на средствата за работна заплата и прави целесъобразни предложения;
6. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, като и тяхното актуализиране;
6. организира подбора, проучването и подготовката за назначаване на служители, участва в комисии при провеждане на конкурси за назначаване на нови служители;
7. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
8. организира процеса на оценяване на служителите;
9. отговаря за разработването и изпълнението на годишни планове за обучение на администрацията, за провеждане на задължителните по закон обучения, както и за допълнителни такива, за квалификацията и преквалификацията на служителите;
10. осъществява контакти и изготвя информация за външни институции, по отношение на управлението на човешките ресурси и заплащането на труда;
11. води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията за работна заплата и други източници;
12. поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
13. извършва вписвания в Административния регистър по Закона за администрацията;
14. оказва методическо ръководство на общинските звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда.
Чл. 26. (1) Отдел "Канцелария":
1. осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
2. следи за своевременното изпълнение на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
3. води регистър за индивидуални административни актове;
4. изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване работата на кмета на община Несебър и организира приема на вътрешни ръководители и граждани;
5. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
6. осигурява технически залите в административните сгради, подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;
7. осигурява условия за работа на общинската администрация и организационно- техническото обзавеждане на службите;
8. приема заявления за регистриране на сдружения по чл. 46 а от Закона за управление на етажната собственост и води регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост;
9. приема, обработва и съхранява уведомления по чл. 46 б от Закона за управление на етажната собственост.
10. приема, обработва, съхранява преписките във връзка с настойничествата и попечителствата и води регистрите за настойничества и попечителства.
11. регулира, координира и разпределя използването на транспортните средства на общинска администрация.
Чл. 27. (1) "Център за административно и информационно обслужване":
1.Приема,регистрира и разпределя получената ежедневно поща ;
2.насочва за резолюция и изпълнение входящата служебна кореспонденция към адресатите,извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция;
3.приема и регистрира постъпващата от физически и юридически лица входяща кореспонденция;
4.предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи;
5.предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките,когато това представлява законен интерес за тях;
6.осигурява необходимата на гражданите информация за предоставяните услуги,необходимите документи,срокове, такси и др.;
7.разяснява изискванията , на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга.Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
8.приема исканията по реда за предоставяне на обществена информация и отговаря на запитвания от общ характер, като насочва въпросите по компетентност до звената в администрацията
Чл.28.Отдел "Административно обслужване на общински съвет" осигурява организационното и техническо обслужване на Общинския съвет.
Чл.29. (1) Отдел "Финансово счетоводно обслужване":
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
4. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на Закона за счетоводството;
5. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството;
6. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
7. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно Закона за счетоводството;
8. подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково материални ценности;
9.подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерство на финансите;
10.организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
Чл. 30. (1) Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството":
1. ръководи и контролира цялостната дейност на общинската администрация по устройство на територията;
2. осъществява контрол за недопускане на незаконно строителство на територията на общината;
3. ръководи изпълнението на заповедите на Кмета на Общината за премахване на незаконни обекти;
4. организира и следи за изпълнението на програмите за проектиране и строителство, като възлага обществени поръчки за изпълнението на програмите;
5. организира и контролира строителството, поддръжката и ремонта на сградите и съоръженията, представляващи общинската собственост;
6. изготвя задания за проектиране обекти на техническата инфраструктура и благоустройство;
7. планира и изготвя програмите за проектиране и строителство на Община Несебър, наблюдава изпълнението им;
Чл. 31. (1) Отдел "Устройство на територията" към Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството ":
1. изготвя извадки от регулационните планове за недвижими имоти;
2. изготвя скици и справки; съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения;
3. издава удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ;
4. извършва технически услуги на физически и юридически лица;
5. съхранява и поддържа техническия архив на Общината;
6. изготвя схеми за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, поставени в поземлени имоти общинска собственост и разрешава рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на обекти общинска собственост
7. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
8. отразява в разписния списък към кадастралния план промените в собствеността на недвижимите имоти, настъпили след одобряването им;
9. организира и ръководи процесите по изготвянето на застроителни и регулационни планове;
10. възлага и прилага проекти за териториално устройствените и градоустройствени планове на общината;
11. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително
експертизи и становища по внесени проекти и привежда в изпълнение решенията му;
12. способства за организирането и реализирането на строителната дейност в терени
държавна, общинска и частна собственост, чрез:
- проучване исканията за строителство, преустройство, ремонт др.;
- издаване на скици и визи за проектиране;
- извършване съгласуване, одобряване и узаконяване на архитектурни проекти;
- издава разрешения за строеж;
13. процедира и одобрява подробните градоустройствени планове и техните изменения;
14. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
15. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
16. регистрира завършените строежи и издава удостоверения за въвеждане на обектите в експлоатация;
Чл. 32. (1) Отдел "Инвеститорски контрол" при Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството ":
1. упражнява контрол по строителството на обектите, финансирани от бюджета на Община Несебър;
2. контролира извършените строителните дейности от поддържащите фирми;
3. подписва приемно -разплащателни документи;
4. контролира изпълнението и инвестирането на общинските обекти от високото строителство и техническата инфраструктура и дава отчети по реализация на строителната програма на общината;
5. осъществяват цялостен мониторинг по отношение на изпълнението на сключените договори в резултат на проведените обществени поръчки за строителство, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки, спрямо некоректния съконтрагент;
6. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината.
7. подготвя разрешения за прокопаване на тротоарни пътни настилки и следи за правилното възстановяване на внесените депозити от граждани и фирми за това.
8. изготвя съвместно отдел“Бюджет“ количествено стойностни сметки за обекти, подлежащи за включване в строителната програма на Общината;
Чл. 33. (1) Отдел "Контрол върху строителството" при Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството":
1. За строежите от четвърта, пета и шеста категория на територията на Община Несебър:
1. 1. констатира незаконни строежи и строежи с нарушения;
1. 2. констатира нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
1. 3. изпълнява заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
1.4. контролира изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториално устройствена защита;
2.Осъществява контрол върху разрешените обекти по чл. 56 от ЗУТ и съставя констативни актове при констатиране на незаконно поставени такива;
3.Присъства при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите на територията на Община Несебър и заверява Акт – Образец 2 за същите;
4. Осъществява контрол по предотвратяване, недопускане и констатиране на нарушенията в строителството, като съставя и връчва актове /АУАН/ на нарушителите;
5. Установява други нарушения на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. Създава и поддържа регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи;
7. Участва в съвместни проверки с РДНСК, ДНСК и РИОСВ;
Чл. 34. (1) Отдел "Управление на обществени поръчки":
1. отговоря за управление на цикъла на възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от Община Несебър;
2. координира планирането на обществените поръчки за строителство, проектиране, доставки и услуги, с оглед избягване на разделяне на поръчки в Общината, като изготвя обобщен график за провеждане на всички обществени поръчки през съответната година;
3. извършва всички действия, свързани с техническата и технологична подготовка и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки за строителство, проектиране, доставки и услуги, вкл. проектите за договори, както и обявяването на изискуемата се информация в Регистъра за обществените поръчки и др., като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;
4. съхранява сключените договори за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, ведно със съставените по тях досиета;
5. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
6. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
7. изготвя ежегодно обобщена информация за проведените обществени поръчки.
Чл. 35.(1) Дирекция "Транспорт и пропускателен режим" :
1. изготвя маршрутни разписания от вътрешно-общинската транспортна схема, разписания по междуобщински автобусни линии от областната транспортна схема и разписания по междуобластни автобусни линии от републиканската транспортна схема;
2. приема, обработва и изготвя разрешения за лек таксиметров превод и води регистър;
3. подготвя договори за възлагане на автолиниите на превозвачите и следи за договорната дисциплина на контрагентите;
4. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз и води регистър на лицензираните превозвачи;
5. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
6. организира дейността на общинската администрация свързана с безопасността на движението по пътищата - пътни знаци, указателни табели, маркировка и др.
7. създава система за организация и контрол във връзка с пропускателния режим през атрактивния туристически сезон;
8. създава организацията на работата на автомобилите за репатриране, в т.ч. маршрути, наказателен паркинг;
9. създава организация за изпълнение на дейността по администриране на приходи в Рибарско и Яхтено пристанище в гр. Несебър- стария град, като води съответната документация.
Чл. 36. (1) Отдел "Търговия":
1. изготвя предложение за търговската схема за търговия на открито на територията на общината;
2. изготвя необходимата документация за издаване на разрешителни за търговска дейност на открито, за увеселителни паркове и други сезонни услуги на открито;
3. организира и контролира събирането на такси, свързани с дейността на отдела;
Чл.37(1) Отдел „Туризъм и туристическа реклама“:
1.Участва пряко в работата на ОЕККТО (Общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти) и ОРГ (Общинска работна група) при спазване на разпоредбите на Закона за Туризма и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. Поддържа общински туристически регистър на категоризираните МН и ЗХР;
2.Планира, организира и осъществява изпълнението на дейностите, свързани с туристическата реклама на дестинация „Община Несебър“ в съответствие с приетата с решение на ОбС-Несебър, програма за развитие на туризма – участия на туристически борси и изложения на национално и международно ниво, индивидуални представяния, разпространение на рекламни туристически материали, поддържане на общински туристически информационен портал www.visitnessebar.org с актуална информация съгласно своите компетенции, както и дейността на ТИЦ (Туристически Информационен Център);
3.Участва в работата на секретариата на ОБКСТ (Общински Консултативен Съвет по Туризъм) и изпълнява своите функции, съгласно правилника за организацията и дейността на съвета, утвърден със заповед на кмета на община Несебър.
Чл. 38. (1) Отдел "Бюджет":
1. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на Общината по пълна бюджетна класификация;
2. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
3. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
4. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности, масов спорт и кметства;
5. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
6. изготвя предложения до Общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси;
7. издава Удостоверения за наличие и липса на задължения към Община Несебър;
8. планира, осигурява, предоставя и отчита ценни книжа;
9. комплектува преписки за принудително събиране на общинските публични вземания.
Чл. 39. (1) Отдел "Местни данъци и такси":
1.обработва и архивира приетите декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
2.създава процедури за работа по осъществяването на дейността на отдела, свързани с изпълнение на ЗМДТ;
3. приемане и обработка на декларации по ЗМДТ:
- чл.14 - недвижими имоти на физически лица и имоти на предприятия
- чл. 32 - данък върху наследството
- чл.49, ал.3 – придобиване на имущество
- чл. 54 - новопридобити МПС
- чл. 61н – патентен данък
- чл. 61р, ал.5 – туристически данък и справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма и декларация по чл.117 от Закона за туризма;
4. приемане и обработка на заявление за закриване на партида на недвижим имот;
5. приемане и обработка на заявление за закриване на партида на моторно превозно средство;
6.издава удостоверения за данъчна оценка;
7.издава удостоверения за декларирани данни;
8.приемане на искане за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения към Община Несебър;
9.приемане на искане за издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения към НАП;
10. приемане и обработка на декларации по чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Наредба № 11 на Общински съвет Несебър;
11. събира публични общински вземания - данъци, такси, цени на услуги и глоби по Закона за местни данъци и такси и по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър;
12.отчита постъпленията от данъци и такси и издължаването по партиди на граждани и фирми;
13.съставя актове за административни нарушения и издаване на наказателни постановления за недеклариране въобще или в срок на движими и недвижими имоти, за невярно декларирани данни по чл.14, чл.54 от ЗМТД и по Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър;
14.осъществява действия свързани с доброволно и принудително събиране на данъчни задължения.
Чл. 40. (1) Отдел "Общинска собственост":
1. издирва, проучва и окомплектова документите, доказващи собствеността на общината, съставя актове за общинска собственост на недвижими имоти и извършва отписването на имотите от актовите книги;
2. обработва и докладва преписки по придобиването, предоставянето за управление, учредяването на право на ползване, право на строеж, на пристрояване и надстрояване, и други ограничени вещни права върху общински недвижими имоти, отдаването им под наем, продажбите, делбите и замените на имоти и вещи - общинска собственост;
3. възлага изготвянето на пазарни цени на недвижими имоти и вещни права върху тях;
4. упражнява от името на Кмета на община Несебър надзор по управлението, придобиването и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост;
5. води регистър на общинските търговски дружества, предприятия и търговски дружества с общинско участие;
6. подготвя и изпълнява заповеди за изземване на земеделски земи, които се владеят без правно основание по ЗСПЗЗ;
7. организира и контролира управлението на земите от Общинския поземлен фонд, както и временно стопанисваните от Общината и непотьрсени по реда на чл. 18, ал. 4 от ППЗСПЗЗ земи;
8. събира информация за общинските гори и земи във връзка с възстановяването им от Общинска служба "Земеделие и гори" - Бургас;
9. проучва, окомплектова и изпраща в Областната администрация преписки за деактуване на имоти - държавна и общинска собственост;
10. съхранява и допълва главния регистър, картотеката, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
11. обработва и докладва преписките за учредяване на възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
12. подготвя проекти за решения на Общинския съвет за извършване на разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
13. подготвя и организира процедурите по провеждането на конкурси и търгове за предоставяне на концесия на общински обекти и дейности;
14. координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ относно имотите общинска собственост;
15. подготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
16. подготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
17. отговаря за правилното ползване и управление на сградния фонд, ползван от общинската администрация;
18. извършва картотекиране на граждани с установени жилищни нужди и надзор върху жилищата, собственост на Община Несебър;
19. изготвя проекти за заповеди и договори за настаняване в общински имоти;
Чл. 41. (1) Отдел "Управление на проекти по еврофондове" при Дирекция "Управление на проекти по еврофондове и екология” има основна роля в процеса на идентифициране на проектни идеи, разработване на качествени проекти, и ефективно законосъобразно управление на проектите, като:
1. организира разработването и изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
2. организира дейността на общинската администрация в областта на разработване и представяне на проекти за външно финансиране на дейности на Общината;
3. организира информирането на служителите от общинската администрация относно мястото и възможностите на Община Несебър в процеса на участие по оперативни програми, видовете финансиращи инструменти и програми на Европейския съюз начините и сроковете за кандидатстване и финансиране по тях;
4. разработва, самостоятелно или в партньорство с други лица или организации, проекти за финансиране дейностите на общината от външни източници.
Чл. 42. (1) Отдел "Екология” при Дирекция "Управление на проекти по еврофондове и екология”:

1. осигурява синхронизирането между местната, националната и европейската политика в областта на опазването на околната среда и екологията;
2. организира разработването, актуализацията и осъществява контрол по изпълнението на общинските програми за опазване на околната среда и екологията, управление на отпадъците и управление качеството на въздуха, както и Стратегията на Община Несебър в частта по околна среда;
3. съдейства за организирането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, за обществени поръчки, чиито обекти са свързани с устойчиво развитие, екология и опазване на околната среда.;
4. подпомага организацията и провеждането на процедури по ОВОС, ЕО и комплексни разрешителни за обекти и дейности на територията на Община Несебър;
5. организира поддържането на база данни за компонентите на околната среда и информиране на обществеността за качеството на околната среда;
6. организира и провежда контролната дейност на Община Несебър в сферата на опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
7. организира разработването и прилагането на местни нормативни документи в сферата на опазване на околната среда;
8. организира експертната дейност на Община Несебър за опазване на околната среда, в т.ч.подготовка на становища, участие в експертни екологични съвети, общински и междуведомствени комисии и др.;
9. отговаря за поддържане и функциониране на ИСУК, в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 14001:2004;
10. планира и организира провеждането на дейностите по дезинсекция и дезакаризация на територията на Община Несебър.
Чл. 43. (1) Отдел "Здравеопазване и социални дейности" при Дирекция "Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”:
1.съдейства за провеждане на държавната и общинска здравна политика на територията на Общината;
2.организира детското и ученическо здравеопазване на територията на Община Несебър;
3.осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;
5.участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми;
6.осъществява дейности свързани със ЗЗБУТ, Наредба №3 за задължителните, предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, както и такива свързани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
7. разработва необходимите актове, свързани с осигуряване безопасни и здравословни условия на труд и организира изпълнението им.
8. участва в организацията и изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги и помощи на гражданите.
9.координира и контролира дейността на детските ясли и детската млечна кухня;
10.организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;
11.осъществява и координира връзките на Община Несебър с хуманитарните и благотворителни организации от страната и чужбина.
12.разработва и следи за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето.
13.организира и изпълнява дейности свързани с програми и и проекти за заетост и др., финансирани от държавния бюджет, Фонд социална закрила и Европейския социален фонд..
14.участва и съдейства за изпълнението на национални или съфинансирани програми на МЗ. .
15.разработва и участва в изпълнението на Общинския план за действие за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо соц. положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
(2) Секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към отдел „Здравеопазване и социални дейности”:
1. организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
2. подготвя планове и програми за дейността й, конкретните инициативи, проекти, самостоятелно или съвместно с други органи и организации; организира пленарните заседания на МКБППМН;
(3) Отдел „Образование” при Дирекция "Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”:
1.подпомага Кмета на общината при провеждането и популяризирането на образователната политика на общината във всички училища, детски градини и обслужващи звена.
2.създава организация и контролира осигуряването на предучилищното и задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст;
3. контролира приема в общинските детски заведения;
4. организира и координира дейностите по оценяването на резултатите от труда на директорите на общински училища и детски градини;
5. осигурява изпълнението на държавните образователни изисквания в общинските училища, детски градини и обслужващи звена;
6. анализира състоянието на мрежата от общински училища, детски градини и обслужващи звена и прави предложения за оптимизирането й;
7. осигурява информационно обслужване на общинската образователна инфраструктура – брой деца и ученици, трудов стаж и професионален опит на работещите в училищата, детските градини и обслужващи звена; изготвя и представя справки, отнасящи се до училищата, детските градини и обслужващи звена при необходимост;
8. предоставя психологическа подкрепа на общинските училища и детски градини в работата с ученици и родители, разработва и реализира програми и дейности за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, за равен достъп до образование на децата в неравностойно положение, за тяхното интегриране и адаптиране към учебно-възпитателния процес;
9. участва в социалното партньорство и при разработване на вътрешни нормативни актове и КТД за системата на образованието на общинско ниво.
10. осъществява връзките с образователни институции и структури извън общината.
Чл. 44. (1) Отдел „Несебър- световно наследство":
1. популяризира изработения от Министерството на културата План за опазване и управление на Старинен Несебър.;
2. осъществява обмен на информация и взаимодействие с държавните структури, местните структури и гражданите, имащи отношение към градоустройството и опазването на световното наследство в Стария Несебър, във връзка с новия план за опазване и управление на града на ЮНЕСКО;
3. осъществява обмен на информация и взаимодействие с неправителствени организации в сферата на културния туризъм;
4. организира подготовката и изпълнението на договори за международно сътрудничество, договори за партниране с общини/градове от други страни, организиране на форуми, конференции и др. форми на сътрудничество;
5. организира изпълнението на Общинската културна програма и отбелязване на годишнини свързани с местен, регионален и национален културно-исторически календар;
6.организира изпълнението на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на Общината;
7.съвместно с останалите културни институции участва в прояви, утвърждаващи местните творци и самодейци.
8. Осъществява дейността си съгласно Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство и Закона за паметниците на културата.
Чл. 45. (1) Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” ръководи и контролира цялостната дейност на общинската администрация по спазване на Наредба №1 и Наредба №11, чл.172, приети от Общински съвет Несебър, контрол върху предоставянето на субсидии на организации с нестопанска цел /културни, спортни и др./, чрез:
(2) Отдел „Контролен блок" при Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”:
1. осъществява контрол по спазване на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Несебър и Закона за управление на етажната собственост;
2.осъществява съвместни проверки по прилагане на нормативни актове с другите структурни звена на администрацията при необходимост;
3.извършва проверки по жалби, сигнали и молби на граждани;
4.контролира за правилното ползване и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване;
5.осъществява последващ контрол във връзка с подаването в срок на декларации по ЗМДТ, както и за верността на посочените от данъчно задължените лица факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане с патентен и туристически данък;
6.осъществява контрол по чл. 93 от Закона за автомобилните превози;
7.оказва съдействие при необходимост на други структурни звена от общинската администрация при извършваните от тях проверки.
(3) Отдел „Информационна сигурност” при Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”:
1. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;
2. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
3. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника и участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;;
4. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методическа помощ на специалистите при приложението му;
5. поддържа електронна поща и Интернет - сървър, системи за електронни комуникации и информационно табло, закупените и използвани от общината програмни продукта;
Чл. 46. (1) „Звено за вътрешен одит" подпомага Община Несебър за постигане й, като:
1. осъществява дейността по вътрешен одит на структури, дейности и процеси в общинската администрация, включително и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен и на търговски дружества с над 50 % общинско участие;
2. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит и утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
3. изготвя, на базата на оценка на риска, 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с Общински съвет Несебър и ги предоставя за утвърждаване на кмета на общината;
4. дава независима и обективна оценка на ръководството за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената органицзация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
6. консултира ръководството на Общината по негово искане като дава съвети, становища, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
7. докладва и обсъжда с Кмета и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и предоставя одитен доклад;
8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
9. изготвя и предоставя на Кмета годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на Дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;
10. подпомага ръководството в поддържането и функционирането на системата за управление на качеството и околната среда, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
(2) Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране по смисъла на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Чл. 47. Главеният архитект на Община Несебър ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му в Закона за устройство на територията.
Чл. 48. (1) Финансовите контрольори:
1. осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на Общината;
2. осъществяват проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства от общинския бюджет;
3. одобряват или отхвърлят предложенията на разпоредителя за поемане на задължения или за извършване на разходи съгласно законоустановените процедури.
4. инициират разработване и актуализация на Системите за финансово управление и контрол в общината;
5. изготвят и изпраща годишен доклад за състоянието на Системата за финансово управление и контрол в община Несебър по чл. 8, ал. 2 от ЗФУКПС, след обобщаването на докладите на второстепенните разпоредители с бюджет към общината;
6. осъществяват цялостен мониторинг по отношение на изпълнението на сключените договори в резултат на проведените обществени поръчки за доставки и услуги, събирането и систематизирането на информацията за точното, качествено и в срок изпълнение на възложените дейности, респективно пълното или непълно изпълнение на поетите ангажименти, причините за това и предприетите санкционни мерки, спрямо некоректния съконтрагент.
Чл. 49. (1) Гл. експерт „Отбранително мобилизационна подготовка":
1. разработва плана за привеждане от мирно на военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
2. разработва военновременния план на Община Несебър и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
4. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на Община Несебър във военно положение;
5. информира периодично и при поискване Министерството на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
6.организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи.
Чл. 50. Завеждащ регистратура по ЗЗКИ - отговаря за наличността и правилното отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация.
Глава пета ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Чл.51. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
Чл.52. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.
Чл.53.Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за работа на общинската администрация.
Чл.54. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителната минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.
(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.
Чл.55.(1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.
(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.
Чл.56. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.
Чл.57. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от Кмета на общината в кръга на дейността им.
(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията или съобразно правилата, установени в КТ и ЗДСл.
Чл.58. (1) Служителите от общинската администрация са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;
2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред Кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;
7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
8. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материална издръжка на общината;
11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
12.да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.
Чл.59.Служителите могат да правят изявление от името на Общината само със съгласието на Кмета на Общината.
Чл.60.Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работно облекло се определя ежегодно със заповед на Кмета на Общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
Чл.61.За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.
Чл.62.(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 седмично при 5 дневна работна седмица.
(2) Работното време започва в 8.00 ч. и приключва в 17.00 ч., с почивка от 12,00 ч. до 13,00 ч.
Чл.63.(1) При необходимост служителят е длъжен да изпълнява задълженията си и след изтичане на работното време без да се нарушава междудневната и междуседмичната почивка.
(2) За изпълнение на задълженията извън работното време служителите в общинската администрация имат право на допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 работни дни.
(3) Редът за изпълнение на задълженията извън работното време и начина на конкретизиране на размера на допълнителния отпуск по ал. 1, са определени с подписването на Колективен трудов договор, според заеманата длъжност в общинската администрация.
Чл.64. (1) Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на Кмета на общината.
(2) Ползването на част от платения годишен отпуск /до 10 работни дни/ може да се отложи за следващата календарна година от Кмета на общината - когато потребностите на службата в общинската администрация налагат и от служителят - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане, със съгласието на Кмета на общината
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията, въз основа на утвърдените с Решения на Общински съвет – Несебър структура и численост на общинската администрация.
§ 2.Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден със Заповед на кмета на общината № 749/10.05.2016г. и отменя действащият до момента устройствен правилник, утвърден със Заповед на кмета на общината № 16/ 11.01.2012г., изм. и доп. със Заповед № 1360/30.12.2013г

Изготвил:
Д. Терзиева – р-л ЗВОПубликувано на 08.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews