Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

О Б Я В Л Е Н И Е

По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 913 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект „Външни ВиК връзки” за поземлен имот с идентификатор №51500.77.28 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.Решението, съгласно чл.124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 914 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПП за обект„Външно ел. захранване на жилищна сграда” в поземлен имот с идентификатор №51500.86.8 по кадастралната карта на гр.Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 915 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.37 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1000кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 916 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.27 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1003кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 917 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.83.33 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – лозе, целият на площ от 1001кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 918 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.13 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1100кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 919 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.81.11 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 1100кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 920 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.69.49, по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ от 5500кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Инджекьойско блато” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 921 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.20.5 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 2500кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Бостанлъка” за неземеделски нужди, а именно зона „Жс” и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1.50, максимална етажност Н=15.00м. и минимално озеленена площ от 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

С решение № 922 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.34.29 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 2502кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Чаирите” за неземеделски нужди, а именно зона „Ос”, и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз до 9м. и минимално озеленена площ - 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г

С решение № 923 от протокол № 25/01.09.2014 г., Общински съвет – Несебър, на основание чл.124 а ал.1 и чл.124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.34.27 по КК, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – пасище, целият на площ от 3300 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър, м.“Чаирите” за неземеделски нужди, а именно зона „Ос”, и устройствени показатели: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Нкорниз до 9м. и минимално озеленена площ - 50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 17.09.2014 г.

Публикувано на 17.09.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews