Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

Съобщение във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N.327/30.04.2009 г.


Във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър, служители от отдел „ Контрол по строителството „ при община Несебър са извършили оглед на място и са проучили наличието на документи в общинската администрация, в следствие па което е установено, че върху терен публична общинска собственост /тротоар/ е монтиран РИЕ-тип билборд, находящ се пред УПИ I - общ., и УПИ-265, кв. 5002 по плана па КК „Слънчев Бряг"-запад, на 30 метра от източната фасада па поща - Слънчев бряг, срещу хотел „Роял център", с приблизителни размери 3.00/2.00м и височина 6м, с ел.захранване.
Видно от стикера поставен върху РИЕ, същият е изграден и се стопанисва от дружеството „Метромедия Технолоджи" ЕООД, ЕИК: 102107482, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Рилска"N 45,/лартер/.


За установеното при проверката е съставен констативен акт¹ 7/ 13.04.2009г. Съставеният констативен акт с изпратен на седалището и адреса на фирмата с писмо чрез куриерска фирма и върнат в Община Несебър па 16.04.2009г. с отбелязване, че на посочения адрес няма такава фирма.Същият е повторно изпратен па 17.04.2009г и пратката е отново върната в общината със същото отбелязване.
Поради това констативният акт с обявен чрез поставянето му в/у обекта и на информационното табло па община Несебър па 22.04.2009г като за това е съставена служебна бележка от длъжностни лица от отдел „Контрол по строителството" .
Според представения ми констативен акт върху терен публична общинска собственост: тротоар, находящ се пред УПИ I - общ., и УПИ-265, кв. 5002 по плана на КК „Слънчев Бряг"-запад, па 30 метра от източната фасада на поща - Слънчев бряг, срещу хотел „Роял център" е монтиран РИЕ с приблизителни размери 3.00/2.00м и височина 6м, с ел.захранване.
При проверката с установено, че съоръжението е изградено и се стопанисва от „Метромедия Технолоджи" ЕООД, за което няма предвиждане н съгласуваната от ОЕСР и Общински съвет - Несебър и одобрена от главния архитект на общината схема за разполагане на РИЕ върху имоти общинска собственост и съответно няма издадено разрешение за поставяне от Община Несебър....
Публикувана на 30 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N.326/30.04.2009 г.


Във връзка с проведена проверка па поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър, служители от отдел „ Контрол по строителството „ при община Несебър са извършили оглед на място и са проучили наличието на документи в общинската администрация, в следствие па което с установено, че върху терен публична общинска собственост /тротоар / с монтиран РИЕ-тип билборд, находящ се северно от УПИ I - общ., кв. 54 по плана на гр.Несебър, на 300 метра от хотел „Месамбрия", с приблизителни размери 3.00/2.00м и височина 6м, с ел.захранване.
Видно от стикера поставен върху РИЕ, същият с изграден и се стопанисва от дружеството „Метромедия Технолоджи" ЕООД, ЕИК: 102107482, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Рилска"N 45,/партер/.
Публикувана на 30 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N.325/30.04.2009 г.


Във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър, служители от отдел ,, Контрол по строителството „ при община Несебър са извършили оглед на място и са проучили наличието на документи в общинската администрация, в следствие на което е установено, че върху терен публична общинска собственост /зелени площи / е монтиран РИЕ-тип билборд, находящ се пред УПИ 1 - общ., кв. 76 по плана па гр.Песебър, на 15 метра от източната фасада на офис за недвижими имоти „Явлена", срещу хотел „Феста Панорама" с приблизителни размери 3.00/2.00м и височина 6м, с ел.захранване.
Видно от стикера поставен върху РИЕ, същият е изграден и се стопанисва от дружеството „Метромедия Технолоджи" ЕООД, ЕИК: 102107482, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Рилска"N45,/партер/.
Публикувана на 30 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи на територията на община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОВЕД N.324/30.04.2009 г.


Във врьзка с проведена проверка на поставени рекламно информационни елементи ма територията на община Несебър, служители от отдел „ Контрол но строителството „ при община Несебър са извършили оглед на място и са проучили наличието па документи в общинската администрация, в следствие на което е установено, че върху терен публична общинска собственост /тротоар/ с монтиран РИВ-тим билборд, находящ се пред УПИ II - общ., кв. 5001 по плана па КК „Слънчев Вря [-"-запад, па 50 мелра от източната фасада на хотел „Бисер",северно от автобусна спирка „Палма", е приблизителни размери 3.00/2.0()м и височина 6м, с ел.захранване.
Видно от стиксра поставен върху РИЕ, същият с изграден и се стопанисва от дружеството „Метромедия Технолоджи" ЕООД, ЕИК: 102107482, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Рилска"N45,/партер/.
Публикувана на 30 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
На 01.05.2009 г./петък/ от 11:00 ч. над „Ханска шатра” ще се проведе традиционния Общински събор.
За целта ще бъдат осигурени автобуси, които ще се движат по следния маршрут:

10:00 ч. - автобусна спирка в Стария град.
10:05 ч. – автобусна спирка до Пощата в
Новия град.
10:10 ч. – автобусна спирка до „Феста
Панорама”.

10:30 ч.- авбусна спирка в Стария град.
10:35 ч.- автобусна спирка до Пощата в
Новия град.
10:40 ч.- автобусна спирка до „Феста
Панорама”.


Връщане обратно:

13:30 ч.- от „Ханска шатра” обратно по
същия маршрут до Несебър.
14:30 ч. – от „Ханска шатра” обратно по
същия маршрут до Несебър.
Публикувана на 29 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 17.03.2009 г.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Екатерина Петрова Безуханова – заинтересувано лице, че със заповед ¹132/27.02.2009г.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-1938 от 17.03.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Екатерина Петрова Безуханова, че със заповед ¹ 132/27.02.2009г. е одобрен проект за частичнен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.2.150 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Заповедта и проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.КарагоговаПубликувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>