Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

Изх.¹94-00- 0266/15.01.2009 год.
Дата: 15.01.2009 г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Атанас Маргаритов Илчев от с.Кошарица заинтересована страна, че със заповеди ¹6/15.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.29.142 в месността”Дренака”в землището на с.Кошарица -имотите се отреждат за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Изх.¹94-00- 0218 /13.01.2009 год.
Дата: 13.01.2009 г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Радка Георгиева Иванова заинтересована страна, че е изработен подробен устройствен план/план за застрояване за ПИ 39164.13.82 в месността”Драката” в землището на с.Кошарица/ Съседен на Ваш имот/ -имотите се отреждат за “Жилищни сгради” при устройствени показатели:Кпл.=35%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10,00 и минимално озеленена площ 50%.

Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.

Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Изх.¹94-00- 11416 /12.01.2009 год.
Дата: 12.01.2009 г.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Тодор Георгиев Чакъров от гр.Бяла, обл.Варненска, ул.”Детелина” ¹26 и Васил Георгиев Чакъров от гр.Бяла, обл.Варненска, ул.”Детелина” ¹26 че е изработен проект за “ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ ²²²-170, УПИ ²V-170,175, УПИ Х²V-175 и УПИ ХV-175 по плана на с.Баня, обл.Бургаска”./Съседен на Ваш имот/

Проекта касае промяна на страничните и вътрешните регулационни граници на УПИ ²²²-170, УПИ ²V-170,175, УПИ Х²V-175 и УПИ ХV-175 в кв.19 в съответствие с действащата кадастрална карта, като се запазват уличните регулационни линии на имотите и обединяване на УПИ ²²²-170 и УПИ ²V-170,175 в новообразуван УПИ ²²²-170.Новообразуваните УПИ се урегулират на площ както следва: УПИ ²²²-170 на площ от 1956 кв.м., УПИ Х²V-175 на площ от 2399 св.м. и УПИ ХV.175 на площ от 1647 кв.м. с отреждане за трите имота за “Жилищно строителство” при градоустройствени показатели : Плътност на застрояване 45%; К инт.-1.20; височина до 10.00 м и 45% озеленяване.


Проектът се намира в отдел ТСУ – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.¹37 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.Тел. за контакт 0554/293-42.


Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЯ
Дата: 09.01.2009 г.Молим всички граждани, живеещи в района между хотел „Пирин” и общежития „Кристал, да преместят автомобилите си, тъй като в зоната започва изграждането на улична канализация.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2009 г.
Съгласно изменението на Закона за местните данъци и такси и преходните и заключителни распоредби към него , обнародван в дв бр. 105от 9.12.2008 г., влизащ в сила от 01.01.2009 г. се определят следните срокове:
Данък върху недвижимите имоти и Такса битови отпадъци се заплаща на четири равни вноски :

I-ва от 01 март 2009 до 30 април 2009година

²²-ра вноска до 30 юни 2009 година

III- та вноска до 30 септември 2009 година

IV – та вноска до 30 ноември 2009 година

На предплатилите цялата сума в срок от 1 март 2008 г. до 30 април 2009 г. се прави отстъпка 5 на сто.

( Чл.28, ал.1 от ЗМДТ и &18, ал.1 и ал.2 от ПЗР към ЗМДТ)

Данък върху превозни средства се заплаща на две равни вноски:

I-ва вноска до 31 март 2009 година

II- ра вноска до 30 септември 2009 година

На предплатилите за цялата година в срока до 31 март 2009г. се прави отстъпка 5 на сто .

( Чл. 60, ал.1 от ЗМДТ)

Патентен данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари 2009 г. обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва :

за първото тримесечие – до 31 януари 2009 г.;
за второто тримесечие - до 30 април 2009 г.;
за третото тримесечие - до 31 юли 2009 г.;
за четвъртото тримесечие – до 31 октомври 2009 г.Лицата, които до 31 януари 2009г. са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>