Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
По случай настъпването на 8ми март – международният ден на жената, община Несебър и съдружие „Център на хората в неравностойно положение”, организират прегледи за скринингово изследване за остеопороза и ехографски изследвания на млечни жлези.

Изследванията ще се провеждат през месец март и ще се извършват от екип на болница „Майчин дом” – гр. София. Необходимо е предварително записване в Здравна къща – Несебър на гише „Информация”.

Точната дата за провеждане на изследванията ще бъде допълнително уточнена и обявена. Моля желаещите да оставят телефон за връзка при предварителното записване.

Цени на изследванията:
Скринингово изследване за остеопороза – 15 лв.
Ехографско изследване на млечна жлеза – 15 лв.
тел. 0554/43155 - Здравна къща - Несебър
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 22.01.2009 г.
Дата: 22.01.2009 г.С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Христо Тръпков Шалев от с.Баня, заинтересована страна, че със заповеди ¹19/19.01.2009 год. и ¹30/19.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 02703.34.63 и 02703.34.64 в месността”Карияс-Орхи”в землището на с.Баня -имотите се отрежда за “Жилищно строителство” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Изх.¹94-00- 0472 /21.01.2009 год.
Дата: 22.01.2009 г.С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Иван Колев Ангелов– от с.Кошарица, заинтересована страна, че със заповед ¹23/19.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.10.8 в месността “Карабунар”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жилищни сгради и трафопост” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Изх.¹94-00- 0465 /20.01.2009 год.
Дата: 21.01.2009 г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Лъчезар Богданов Гроздев –гр.Пловдив, ул.”Карловска”¹29, ; Фатме Ибрям Ахмед-гр.Симеоновград, ул.”Христо Ботев”28,вх.А,ет.2,ап.8; “Сън Хаус”-ООД- гр.Варна, ул.”Беле”¹2 заинтересована страна, че със заповед ¹21/19.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.13.139 в месността”Драката”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението. 0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
Изх.¹94-00- 0443 /19.01.2009 год.
Дата: 21.01.2009 г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Борис Димитров Белчинов –гр.Пловдив, ул.”България”¹198, ап.20 заинтересована страна, че със заповед ¹29/19.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.13.313 в месността”Разлива”в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Я В Л Е Н И Е Дата: 20.01.2009 г.
На основание чл.40, ал.4 от ЗОС Община Несебър обявява постъпили заявления с искане за замени на общински имоти с имоти собственост на граждани, както следва:

1. Заявление с вх.¹ 94-00-1285/11.12.2008г. от Кирил Кирилов Спасов чрез Янка Петрова Минчева – пълномощник с искане за замяна на собствените му земеделски имоти с кад.¹02703.30.5 в землището на с.Баня, община Несебър, м.”ГИН”, с начин на трайно ползване – нива , с площ 6600кв.м. и имот с кад.¹02703.11.13 в землището на с.Баня, м.”Гьол – Бунари”, с начин на трайно ползване - пасище, с площ 4200кв.м. със земеделски имот собственост на Община Несебър с кадастрален ¹02703.20.26, в землището на с.Баня, м.”Зигра”, с начин на трайно ползване – нива, с площ 8510 кв.м.


2. Заявление с вх.¹94-00-1306/ 22.12.2008г. от Станка Тодорова Райкова, от гр.Несебър, Бойка Неделчева Борисова, от гр.Св.Влас, Гергина Георгиева Щерионова гр.Св.Влас, Найден Янчев Илиев, гр.Бургас и Апостол Стефанов Георгиев – гр.Св.Влас с искане за замяна на собствените им земеделски имоти с кад.¹18469.47.103 в землището на с.Гюльовца, Община Несебър, м.”Козлука”, с начин на трайно ползване –лозе, с площ от 2331 кв.м., категория ²V и имот с кад.¹18469.29.76 в землището на с.Гюльовца, Община Несебър, м.”Торницата”, с начин на трайно ползване –нива, с площ от 7310 кв.м със земеделски имоти собственост на Община Несебър с кадастрални номера:

- Имот ¹ 51500.22.180 на площ от 2331кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория,

- Имот с кадастрален ¹ 51500.22.37 на площ от 1886кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория;

- Имот с кадастрален ¹ 51500.22.58 на площ от 498кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория.

3. Заявление с вх.¹94-00-1320/29.12.2008г. от Алекси Кирилов Стойков от с.Равда , с искане за замяна на собствените му земеделски имоти с кад.¹ 39164.18.106 в землището на с.Кошарица, община Несебър, м.”Корийката” с площ от 1988кв.м., с трайно ползване – изоставена орна земя и кад.¹39164.18.979, в землището на с.Кошарица , община Несебър, м.”Текерлека” с площ от 5489 кв.м., с начин на трайно ползване – изоставена орна земя със земеделски имот собственост на Община Несебър с кадастрален ¹ 51500.22.71 на площ от 9206.66кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория.
4. Заявление с вх.¹94-00-1319/ 29.12.2008г. от Марин Колев Маринов от гр.Несебър с искане за замяна на собствените му земеделски имоти с кад.¹18469.47.111 в землището на с.Гюльовца, Община Несебър, м.”Козлука”, с начин на трайно ползване –лозе, с площ от 1358 кв.м. и имот с кад.¹18469.47.263 в землището на с.Гюльовца, Община несебър, м.”Козлука”, с начин на трайно ползване –лозе, с площ от 1357 кв.м със земеделски имоти собственост на Община Несебър с кадастрален ¹ 51500.22.17 на площ от 500кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория и имот с кадастрален ¹ 51500.22.21 на площ от 400кв.м. в землището на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, V²²² категория;
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР......................
/Н.Димитров/
Публикувана на 31 Jan 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>