Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Управление “БКС и Екология” уведомява гражданите на гр. Несебър, че във връзка с пролетното почистване ( до 11.04.2009г. – Лазаровден), в града ще се движи товарен автомобил за едрогабаритни отпадъци.
Умоляват се гражданите да ги изнасят на определените за това места – до съдовете за смет само в събота и неделя.

Публикувана на 13 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 1540 /04.03.2009 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е одобрен със заповед ¹131/27.02.2099 год. на Кмета на Община Несебър проект за ПУП-Парцеларен план на обект:Кабели 20 кV на нов БКТП 20/0.40 кV. за захранване на имот за имот пл. ¹ 39164.15.106 в землището на с.Кошарица, м.”Сулуджана”, /Съседен на Ваш имот/ касаещ : Трасето на новопроектираните кабели 20кV започва от съществуващ трафопост “Сулуджана” в ПИ 39164.15.464 , преминава по полски път с идентификатор 39164.15.65 –собственост на Община Несебър на 0.60 м. от границите на имотите и достига до нов БКТП в имот 39164.15.106. Сервитута на кабела засяга следните имоти: 39164.15.464-собственост на “Еспи Енд Дивелъпмънт”-ЕООД; 39164.15.425-собственост “Кейси Юръпиан Дивелъпмент”-ЕООД; 39164.15.170-собственост Елка Любенова Скрипка; 39164.15.169-собственост на Ваня Йорданова Павлова; 39164.15.168-собственост на Миглена Йорданова Такова; 39164.15.167 собственост на Марияна Иванова Георгиева; 39164.15.166-собственост на Настя Иванова Георгиева; 39164.15.94-полски път на Община Несебър; 39164.15.427-собственост на “Фокс Дивелопърс” ЕООД; 39164.15.428-собственост на Стоянка Петрова Стоянова и други; 39164.15.430-собственост на Община Несебър и 39164.15.429-собственост на Цветомира Вълчева Байрова Хейк.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 04 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 11284 /09.12.2008 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Милка Николова Чакърова- от с.Баня, и Даниел Илиев Марков от гр.София, ж.к.”Младост”1, бл.65, вх.2, ет.6, ап.42, заинтересована страна, че със заповед ¹826/08.12.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.36.21 в месността “Джелеп” в землището на с.Баня -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 60%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 04 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 0957 /09.02.2009 год.

С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Димитър Василев Чолаков от гр.Бургас, ж.к.”Меден рудник”96 вх.2, ет.4, ап.33 заинтересована страна, че със заповед ¹814/28.11.2008 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 18469.18.35 в месността “Хардалъка” в землището на с.Гюльовца -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.


Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 04 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 1519 /04.03.2009 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Димитър Георгиев Шишманов от кр.София, ул.”Ленин”¹65, Стефан Чачев Попов- от гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.4, Султана Тодорова Попова от ж.к.”Зорница” бл.4, Тома Илиев Попов от гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.4 и Танка Георгиева Кочева от гр.Асеновград, ул.”Бадилема” бл.Съединение; заинтересована страна, че със заповед ¹127/27.02.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имоти : 02703.22.35; 02703.22.197; 02703.22.198 и 02703.22.94 в месността “Кладери” в землището на с.Баня -имотите се отреждат за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=15%; Кинт.=0.50; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 70%.

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 04 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
Заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.03.2009
На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 05.03.2009 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за Д Н Е В Е Н Р Е Д...


Публикувана на 02 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>