Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

ЗАПОВЕД - ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувана на 25 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 2540 /25.03.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Илчо Тодоров от с.Кошарица, ул.”23ти ²Х” ¹46 заинтересована страна, че със заповед ¹205/20.03.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.26.81 в месността “Дарбоаз” в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 25 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 2142 /25.03.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на “Кийн инвестмънс”-ООД с адрес на регистрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър “17 ет.4, заинтересована страна, че със заповед ¹203/20.03.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за ПИ 39164.15.213 в месността “Йовче дере” в землището на с..Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 25 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 2141 /25.03.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Вълко Вълков Марков от с.Кошарица заинтересована страна, че със заповед ¹202//20.03.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имот : 39164.21.208 в месността “Бостан тарла” в землището на с.Кошарица -имота се отреждат за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 25 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
Oбщина Несебър, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на улици на територията на Община Несебър
На основание чл. 3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 1, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществените поръчки, с решение ¹ 15/09.03.2009г. Кмета на община Несебър, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на улици на територията на Община Несебър по обособени позиции:
1/ гр. Несебър и к.к. Сл. бряг
2/ гр. Свети Влас
4/ с. Равда
5/ с. Кошарица
6/ с. Гюльовца”

В процедурата за възлагане на малка обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.
Условие за участие в процедурата е закупуването на документация.

Документацията за участие в откритият конкурс може да се закупи от отдел „Капитално строителство и проектиране” всеки работен ден от 08:30ч до 12:00ч и от 13:00ч до 16:00ч, след заплащане на сумата от 40,00лв. по сметка на Община Несебър:
IBAN: BG55 UNCR 7630 8400 0004 00
BIC: UNCR BGSF
код за плащане: 448090 в „УниКредит Булбанк”АД

Срок за закупуване на документи: 06.04.2009г.
Срок за подаване на документи: 13.04.2009г.
Дата на заседание на комисията: 14.04.2009г. от 14:00ч.
Публикувана на 19 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 1849 /14.03.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Христо Тръпков Шалев от с.Баня и наследниците на Теньо Тодоров Кондакчиев от.с.Баня, заинтересовани страни, че със заповед ¹1178/14.03.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имот : 02703.24.76 в месността “Аланя” в землището на с.Баня -имота се отреждат за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=0.80; максимална височина Н=7.00 м и минимално озеленена площ 70%.

Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 14 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>