Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

НА 16.04.2009 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕННО-ОПОВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


През месец април ще се извърши планираната профилактика и отстраняване на констатирани повреди по сиренно-оповестителната система в Бургаска област.
Определената дата за община Несебър е 16.04.2009 г.

Дейността ще се извърши от специалисти на Териториална Дирекция „Гражданска защита” – Бургас и БТК АД – Бургас.

Кмета на община Несебър г-н Николай Димитров предупреждава жителите на община Несебър за недопускане на безпокойство!

Публикувана на 13 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБИ 4 И 5 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР

На 03. 04. 2009 г. на заседание на Общински съвет Несебър бяха приети на първо четене изменения и допълнения на Наредба ¹ 4 за реда и установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Несебър.
Същите са публикувани в сайта на Общината, а оригиналите са на разположение на заинтересованите лица в Общински съвет – Несебър. За текста на измененията натиснете тук!
Всички новопостъпили мнения и предложения до 23.04.2009г. ще бъдат обсъдени и взети под внимание.


На 03. 04. 2009 г. на заседание на Общински съвет Несебър бяха приети на първо четене изменения и допълнения на Наредба ¹5 за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество.
Същите са публикувани в сайта на Общината, а оригиналите са на разположение на заинтересованите лица в Общински съвет – Несебър. За текста на измененията натиснете тук!
Всички новопостъпили мнения и предложения до 23.04.2009г. ще бъдат обсъдени и взети под внимание.

Публикувана на 08 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява всички желаещи да извършват търговия на открито в гр. Несебър и к.к. Слънчев бряг – запад, върху терени общинска собственост по схеми, одобрени от главния архитект на Община Несебър, през сезон 2009г., че могат да подават заявления за извършване на търговска дейност в Центъра за административно обслужване на Община Несебър - Офис ¹2 , гише 4 . Заявленията по образец са съответно за дейността, която желаят да извършват.


За гр. Несебър:
1. Продажба на сладолед, картички, ядки, мед,сувенири, промишлени стоки
2. Художници, приложници, портретисти
3. Поставяне на маси пред заведения за хранене
4. Поставяне на съоръжения за търговска дейност пред домаЗа к.к. Слънчев бряг - запад:
1.Продажба на промишлени стоки
2. Продажба на ръчно плетиво
3. Продажба на подправки

Срок за подаване на заявленията придружени с необходимите документи - от 07.04.09г. до 07.05.09г.


Необходими документи:

1. Заявление по образец
2. Документ за съдебна регистрация /удостоверение от Агенция по вписванията/
3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца / с валидност 6 месеца от датата на издаването му/
4. Копие от регистрация по идентификационен номер
5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър


Публикувана на 06 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.N94-00- 2420 /03.04.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Желяза Кр.Ганева от с.Гюльовца, ул.”Янко Андонов” N29 заинтересована страна, че със заповед N271//03.04.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имот : 17469.25.103 в месността “Козлука” в землището на с.Гюльовца -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=30%; Кинт.=1.00; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”N10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт
Публикувана на 03 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ 94-00-2417/03.04.2009 год.
Отдел ТСУ при Община Несебър съобщава, че със заповед ¹267/03.04.2009 год. е одобрен ПУП - Парцеларен план на обект: Битово фекална канализация с.Кошарица (главен клон ²²²)
Трасето на битово-фекалната канализация – главен клон ²²² на с.Кошарица засяга тринадесет имоти в землището на с.Кошарица с идентификатори и начин на трайно ползване, както следва : 39164.22.046-пасище-собственост на н-ци на Стойчо Тенев Ставракиев; 39164.22.048-полски път-собственост на Община Несебър; 39164.25.007-пасище-собственост на Община Несебър; 39164.25.029-отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС; 39164.26.013-дере-собственост на Община Несебър; 39164.016-полски път- собственост на Община Несебър; 39164.26.018-нива-собственост на „СЪНИ БИЙЧ ИМОБИЛЕН”ЕООД; 39164.26.046-пасище-собственост на Община Несебър; 39164.26.070-нива-собственост на Михаил Димитров Теохаров; 39164.26.073-нива-собственост на Мария Стойчева Станчева; 39164.26.110-пасище-собственост на Цвета Ангелова Минова; 39164.26.112-овощна градина-собственост на Мария Маринова Янева; 39164.26.116-нива-собственост на Дичко Иванов Минчев и Павлина Иванова Карчева; 39164.26.111-нива-частна собственост. Представени са нотариално заверени декларации за съгласие от собствениците на имоти с идентификатори 39164.26.073, 39164.26.116, 39164.26.110, 39164.26.070, съответно с регистрационни номера - рег.¹69/20.12.2007г., рег. ¹3690/21.04.2006г., рег.¹15952/01.10.2007г. ирег.¹70/20.12.2007г.
Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.
Публикувана на 03 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
На 01.04.2009г. от 09:30ч. в заседателната зала при Община Несебър, ще се проведе второ заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията по открит конкурс с предмет: „Изграждане на паркинги на територията на гр. Несебър по обособени позиции:

¹1. Изграждане на паркинг „Север” /малък/ гр. Несебър – стара част;
¹2. Изграждане на паркинг „Север” /голям/ гр. Несебър – стара част;
¹3. Изграждане на паркинг между стара и нова буна и разширение пътна настилка в гр. Несебър – стара част;
¹4. Изграждане и ограждане на паркинг „Мелницата” гр. Несебър – нова част;
¹5. Направа подход и обособяване на зони за търговия към южен плаж гр. Несебър – нова част.”
Публикувана на 26 Mar 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>