Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.¹92-00-1004 от 27.04.2009г.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Стамо Димитров Кърлишов, Благовеста Георгиева Атанасова, Юлия Александрова Станкова – Щенгел, Георги Александров Станков, Мария Георгиева Атанасова и н-ци на Мария Христова Унарова – заинтересовани лица, че със Заповед ¹893/23.12.2009г. на кмета на Община Несебър е одобрен проект за “Частичен подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 51500.10.4 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Бостанлъка”, касаещ промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди на имот с идентификатор 51500.10.4 на площ от 5296кв.м. с отреждане за “Жм” при градоустройствени показатели, както следва: Кплътност=30%, Кинтензивност=1,20, Н=10,00м. и минимално озеленена площ от 50%.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.¹32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова


Публикувана на 27 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
УВЕДОМЛЕНИЕНа основание чл. 38, ал.10 от НВМОП, Ви уведомяваме, че на 23.04.2009г. от 10.00ч. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед на Възложителя, по обществена поръчка открит конкурс с предмет: „Проектиране и изграждане на улици на територията на Община Несебър по обособени позиции:

1/ гр. Несебър и к.к. Сл. бряг

2/ гр. Свети Влас

3/ с. Равда

4/ с. Кошарица

5/ с. Гюльовца”

ще се събере в заседателната зала на Община Несебър, на второ заседание за отваряне на ценовите оферти на участниците.


Зам. Кмет на Община Несебър:..................... /Виктор Борисов – оправомощен със Заповед ¹132/24.03.2009г./
Публикувана на 21 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 2679 /21.04.2009 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2 ,т.4
от ЗУТ Община Несебър съобщава отдел ТСУ при Община Несебър съобщава,че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план на обект: Кабели 20 кV за захранванена нов БКТП-20/0.4 кV, 2х630 кVА в ПИ 39164.12.34, м месността “Гюргенлика”, землище с.Кошарица, :Трасето на кабела 20 кV започва от новоизграден ЖР стълб южно от нов БКТП в имот 39164.12.34 минава по съществуващ полски път и завършва в ПИ 39164.12.47.Трасето на кабела и сервитута от двете му страни засяга следните имоти: имот 39164.12.34 собственост на “Романс-Р”-ЕООД и “Торели Н-С Реал”ЕООД; имот 39164.12.257 собственост на Стойчо Енев Янев; имот 39164.12.41 собственост на Златка Божкова Ангелова; имот 39164.12.39 собственост на наследниците на Иван Ангелов Стоянов; имот 39164.12.43 собственост на Костадин Колев Бумбаров и Жела Калева Илиева и имот 39164.12.33 полски път собственост на Община Несебър.
Проектът се намира в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 14-дневен срок от получаване на съобщението до Община Несебър.

0554/293-42 за контакт.
Публикувана на 21 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
ЗАЩО ДА БЪДЕМ В НЕСЕБЪР НА ВЕЛИКДЕН
Несебър ще бъде единственият град в бургаския регион, където ще пристигне Благодатният огън директно от Божи гроб. Иконом Петър Косев от Храм „Св. Успение Богородично” ще участва в делегацията на Българската Православна Църква до Йерусалим и ще приеме благодатта от Божия храм в събота в 14 часа българско време. Няколко часа по-късно жителите на Несебър, както и всички гости ще могат да се докоснат до чудото в църквата „Св. Успение Богородично” и да си вземат огън, символизиращ вечността, мира и обновлението. Голяма рядкост и щастие е да се донесе огън директно от Божи гроб. Счита се, че силата му е изключително голяма, тъй като той възниква на мястото, където три дни е лежало тялото на Христос.

„Свещеният огън ще бъде дар за нашия град. Възкресението е чудото, което ние хората не можем да си обясним векове наред, но продължаваме да вярваме в него. И в дните на Страстната седмица се молим да бъдем съпричастни към това велико чудо”, бяха думите на иконом Петър Косев преди да замине за Йерусалим.
На Велика събота тайнството донася на Божи гроб Благодатния огън - най-голямото чудо в света след Възкресението Христово. Според поверията едно от кандилата над Божи гроб се запалва от само себе си. Смята се, че огънят има небесен произход и в първите минути след появата си не пари и не изгаря. От Ерусалим той тръгва към православните християни по цял свят.

Освен посещение на църквата „Св. Успение Богородично”, в първия ден на Великден – неделя 19 април от 16.00ч. всички жители и гости на Несебър ще се съберат на площада пред пощата в новия град, на Великденски концерт с участието на Елица и Стунджи и танцови формации.
Публикувана на 17 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ Изх.¹94-00- 0625 /17.04.2009 год.


С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ Община Несебър съобщава на наследниците на Георги Панайотов Иванов заинтересована страна, че със заповед ¹45//23.01.2009 год. на кмета на община Несебър е одобрен частичен ПУП-План за застрояване за имот : 39164.11.38 в месността “Домузбунар” в землището на с.Кошарица -имота се отрежда за “Жм” при устройствени показатели:Кпл.=40%; Кинт.=1.20; максимална височина Н=10.00 м и минимално озеленена площ 50%.


Заповедта и проекта се намират в отдел ”УТ”-Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10, ет.3, ст.37 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Несебър пред Бургаски окръжен съд в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.

0554/293-42 за контакт.Публикувана на 17 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Несебър със седалище и адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” ¹10, на основание Указание за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и за оказване на първа помощ от 04.09.2002 г. на Министъра на образованието и науката и „Национален календар за извънучилищни дейности на министерството на образованието и науката за учебната 2008/2009 година”, направление изкуство, точка-37

ОБЯВЯВА КОНКУРС между училищата в община Несебър за детска рисунка на тема „Мисия спасител”

Тематичен обхват на конкурса - обхваща изучаваното учебно съдържание в часовете за действие при бедствия, аварии и катастрофи, пожари и първа помощ, околна с реда.

Условия за участие:

А/ възраст на участниците
група деца от 6 до 9 години
група деца от 10 до 14 години
група деца от 15 до 18 години

Б/ категории участници
първа категория - ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкусттво /ако има такива на територията на общината/
втора категория - ученици от помощни училища /ако има такива на територията на общината/
трета категория - ученици от всички училища в системата на МОН не попадащи в първите две категории.
Като във всяка категория учениците са разпределени в групи по възраст, както е описано в подточка А

1. Мото - Всяка рисунка трябва да бъде придружена от мото или кратко послание на гърба на; рисунката
2. Формат на листа - 21/29,7 см/формат А4/ или 35/50 см, без паспарту
3. Данни, които всеки участник трябва да посочи на гърба на рисунката:

- име, презиме фамилия
- възраст
- град
- училище
- адрес и телефон за връзка /мобилен/

4. Директорите на училища да изпратят рисунките класирали се на първите три места по категории и възрастови групи в сградата на общинска администрация с адрес
гр. Несебър, ул. „Еделвайс” ¹10 в срок до 13.05.2009 г., където жури от служителите на общинската администрация ще се класира рисунките, които ще бъдат изпратени в Териториална дирекция „Гражданска защита” – Бургас за участие в областен и съответно в национален конкурс.
Публикувана на 14 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>