Архив обяви 2009 /2008 на община Несебър

Дата: 16.03.2009 г.
Дата: 16.03.2009 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Траев Харизанов от гр.Бургас, ул.”карлово” ¹ 4 – заинтересувано лице
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-1902 от 16.03.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Георги Траев Харизанов, че е изработен проект за частичнно изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 11538.1.41 по плана на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас
Проекта за ЧПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 23.04.2009 г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Атанас Филипов Вангелов, гр.Свети Влас, ул.”Лазур” ¹ 17, вх.1, ет.9, Екатерина Безуханова- гр.Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, „Стария възел”, бл.7, вх.2, ет.1, ап.2 и на Димитър Божков Пешев- гр.Несебър, ул.”раковска” ¹ 25 – заинтересувани лица

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-2867 от 23.04.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Атанас Филипов Вангелов, Екатерина Безуханова и Димитър Божков Пешев, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за обект „Външно ел. захранване” за имот 11538.2.37 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.
Проекта за ПУП-парцеларенплан се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 23.04.2009 г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Божин Алексиев Божинов, гр.Свети Влас, ул.”Ивайло” N 5 – заинтересувано лице
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-2865 от 23.04.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Божин Алексиев Божинов, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за обект „Външна БФК” за имот 11538.2.37 по кадастралната карта на м-т „Юрта”, землище гр.Свети Влас.
Проекта за ПУП-парцеларенплан се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
Проекта може да се обжалва пред Община Несебър в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 27.04.2009 г.

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Желязко Неделчев Явашев, к.к.”Слънчев бряг”, „Парк-1” ст.310, Митра Геортгиева Иванова, к.к. „Слънчев бряг”, общ.”Роза”, ст.201, Хараламби Ананиев, гр.Несебър, ул.”Любен Каравелов” ¹16, Георги Вангелов Христов, гр.Несебър, ул.”Еделвайс” бл.41, ет.1, Дилян Стефанов Байчев, гр.Несебър, ул.”Кирил и Методий” ¹ 34, Начо Тотев Иванов, гр.Несебър, ул.”Хан Крум” ¹ 11, вх. Г, ет.3, ап.14 и на Анастас Павлов Шейтанов, гр.Сливен, кв. „Дружба” бл.22, вх.Д, ет.3, ап.8 – заповед ¹ 209/20.03.2009г.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-2970 от 27.04.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Желязко Неделчев Явашев, Митра Георгиева Иванова, Хараламби Ананиев, Георги Вангелов Христов, Дилян Стефанов Байчев, Начо Тотев Иванов и Анастас Павлов Шейтанов, че със заповед ¹ 209/20.03.2009г. е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ ²V-общ., кв.12 по плана на ж.к.”Черно море”, гр.Несебър
Проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова
Публикувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
Дата: 10.02.2009 г.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Бранимир Драголюбов Тучев от гр.София,ж.к. „Овча купел”, бл. 504, вхЕ и на Христо Киров Жеглев от гр.Несебър, ул.”Бриз” ¹ 5– заинтересувани лица, чесъс заповед ¹ 81/06.02.2009г. е одобрен проект за частичнно изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХV-388 и V²-389, кв. 25 по планана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас
Проекта и заповедта за ЧИ на ПУП-ПР се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ
изх.¹94-00-1012 от 10.02.2009год.
С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.130 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Бранимир Драголюбов Тучев от гр.София,ж.к. „Овча купел”, бл. 504, вхЕ и на Христо Киров Жеглев от гр.Несебър, ул.”Бриз” ¹ 5– заинтересувани лица, че със заповед ¹ 81/06.02.2009г. е одобрен проект за частичнно изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХV-388 и V²-389, кв. 25 по планана С.О.”Инцараки”, землище гр.Свети Влас
Проекта и зпаведта за ЧИ на ПУП-ПР се намира в отдел „ТСУ” – община Несебър, ул.”Еделвайс” ¹10 ет.3 ст.¹35 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.
тел. за връзка 0554/29335 Д.Карагогова


Публикувана на 28 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р - СЪОБЩЕНИЕ изх.¹92-00-1002 от 27.04.2009г.


С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ Община Несебър съобщава на Николай Иванов Недев гр.Бургас ул.”Ивайло” ¹5 – заинтересовано лице, че със Заповед ¹902/23.12.2008г. на кмета на Община Несебър е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ²-111 и УПИ LV-111 в кв.13 /с идентификатори по КК 39164.502.607 и 39164502.608/ по плана на с.о.”Чолакова чешма”, землище с.Кошарица, касаещ изместване на регулационната граница между УПИ с цел уеднаквяване на техните площи и установяване на следните градоустройствени показатели: Кплътност=45%, Кинт.=1.20, максимална височина Н=10.00м. и минимално озеленена площ от 40%, при отреждане за „Жм”.
Заповедта и проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в отдел „УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”¹10 ет.3 ст.¹32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез Община Несебър пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
тел. за справка 0554/29332 или 0893303671 М. Караджова
Публикувана на 27 Apr 2009 от Пресцентър Община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews


Архив обяви 2008 г. >>