География и климат

Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад – с община Поморие, на изток - с Черно море.

Общината заема територия 420.4 кв.км. площ която обхваща 14 селища, от които 3 града - Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 села - с.Равда, с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица, с.Баня, с.Паницово, с.Раковсково, с.Приселци, с.Емона, с.Козница, , както и туристическия комплекс Слънчев бряг.


В нейната територия се разграничават три зони: крайбрежна, равнинна и планинска. Климатът е умерено – континентален. Водите - морски, подпочвени, речни. Почви – канелено – горски. Населението на Община Несебър наброява 22 348 души.
Подходящите природо – климатични условия и високата средногодишна температура са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – стопански туризъм, отдих и спорт. Плажните ресурси на общината са едни от най-големите на българското Черноморско крайбрежие и възлизат на 1500 дка с общ капацитет 140 хил. плажни места.


Община Несебър е най – голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие. Туристическата индустрия е приоритетен отрасъл, един от най – динамично развиващите се и обещаващи икономически сектори. На нейната територия функционират 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 заведения за обществено хранене. Значителна част от легловата база е съсредоточена в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ВС „Елените”, гр. Обзор, Равда и Свети Влас.

Град Несебър е важен транспортен център с туристическо значение и добре развито пасажерско пристанище. Близостта до административния и стопански център гр.Бургас, който е важен транспортен център по оста Черно море – Адриатика, представляваща част от Европейската транспортна мрежа, съчетана с възможности за туризъм, отдих и спорт води до по – атрактивното реализиране на инвестиционни намерения.

Поземления фонд на Общината е разпределен както следва: държавен фонд - 187007 дка., частна собственост са 126580 дка и общинска е собствеността върху 64832 дка. Най-голяма площ заемат горските територии 213597 дка, или 50,8% от площта на общината. Земеделските територии покриват площ от 177129 дка, а размерът на обработваемата земя в земеделските територии е 115201 дка. Територията на населените места и други урбанизирани територии са с площ 20440дка. Останалата част от територията на общината се заема от водни площи – 6919 дка, територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 416 дка и територии за транспорт и инфраструктура – 1942 дка.

В съответствие с климатичните и почвени условия Община Несебър е с исторически традиции в лозарството и овощарството.
На територията на Общината функционира Медицински център в Слънчев бряг, здравни служби в гр. Обзор, Св.Влас, Равда и други съставни селища, както и Общинска Здравна къща с всички видове кабинети за специализирани практики.
В Общината има 9 училища, Общински детски комплекс, 5 обединени детски заведения, 5 целодневни детски градини, Обединена общинска школа по изкуствата, Общински театър и 8 читалища.