При бедствия и аварии 0554 / 4 34 97 0554 / 2 93 17 0893 / 303 704 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ При нарушаване на обществения ред 0893 / 505 110   ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА Репатриращ автомобил тип „Паяк“   0893 / 505 202  ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: /0554/ 42532,
22318, 22390.
ОБЩИНА НЕСЕБЪР 8230 гр. Несебър, ул. "Еделвайс" №10 ЕИК:BG 000057122
факс 2 93 76, е-mail: contacts@nesebar.bg

E-mail: deals@nesebar.bg - за нотариусите и службите по вписвания за изпращане на документи във връзка със ЗМДТ
www.nessebarinfo.com www.visitnessebar.org
         
Длъжност Име Стационарен телефон Мобилен телефон Е-mail
1 2 3 4 5
Кмет Община                             кабинет 24 Николай Кирилов Димитров  4 32 81   mer@nesebar.bg
Зам.кмет пр. обсл.и общ.с-т     кабинет 47 Виктор Борисов Борисов 2 93 38   vborisov@nesebar.bg
Зам.кмет Бюджет и финанси    кабинет 22 Иван Стайков Гургов  2 93 22   igurgov@nesebar.bg
Зам.кмет  Туризъм и търговия кабинет 21a Лазар Любенов Япаджиев 2 93 19   zamtourizam@nesebar.bg
Секретар община                       кабинет 55 Дочка Петрова Маринова 2 93 34   secretary@nesebar.bg
         
  Звена, извън обща и специализ. администрация        
Дирекция "Вътрешен одит" кабинет 42       
Директор Диана Манолова Терзиева 2 93 54   dterzieva@nesebar.bg
Гл.вътр.одитори   2 93 54    
         
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ        
Гл.експeрт ОМП - кабинет 62   2 93 59    
Зав.регистратура по ЗЗКИ - кабинет 58   2 93 58    
Дежурни - Общински съвет за сигурност кабинет 17 2 93 17; 4 34 97    
Охрана основна общ. сграда    2 93 18    
Отдел "Правно обслужване"        
Началник отдел - кабинет 52 Веселин Михайлов Радев 2 93 52    
Юрисконсулти - кабинет 58а   2 93 62;2 93 43    
Отдел "ГРАО"        
Началник отдел - кабинет 64 Гергана Войнова Тодорова 2 93 77   gvoinova@nesebar.bg
Специалисти - Несебър - кабинет 13    2 93 10; 2 93 13    
Специалист- к.к. Сл.бряг  кв."Чайка" №61 2 92 16    
Обреден дом - Конферентен център "Сочи", Несебър - стара част        
Специалист "Ритуали" Мария Иванова Шопова 4 57 38 0893 303684 ritualnazala@gmail.com
Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ" кабинет 38       
Началник отдел Росица Димитрова Маркова 2 93 97   r.markova@nesebar.bg
Експерти и специалисти    2 93 96;2 93 90    
Отдел "ЦАИО" Офис № 1 и офис № 2 партер      
Началник отдел Румяна Манева Тодорова 2 93 71   rtodorova@nesebar.bg
         
1 2 3 4 5
Фронт офис 1        
Гише №1- направление ГРАО   2 93 72    
Гише №2,3,4,5 и 6- направление МДТ   2 93 73; 2 93 74    
Касиери   2 93 75    
Уникредит Булбанк   4 40 82    
Фронт офис 2        
Гише №1-  "Общ.собственост" и "Хум.дейности"   2 93 81    
Гише №2 и 3 - "Устр. на територията", "Контрол в/у строит.", "У-ние на общ.поръчки" и "Екология"     2 93 82  
Гише №4 и 5 - "Туризъм и тур.реклама", "Търговия"   2 93 83    
Касиери   2 93 84    
Специалист- кадастър - базар "Лъки"   4 21 99    
Отдел "Административно обслужване на Общ.съвет" кабинет 44        
Председател на Общински съвет Румен Кулев Кулев 2 93 44   osnesebar@nesebar.bg 
Началник отдел Даниела Миткова Кусева 2 93 48   osnesebar@nesebar.bg
Юрисконсулт   2 93 45    
Тех.секретар   2 93 40    
Отдел"ФСО"        
Началник отдел - кабинет 26 Георги Георгиев Маринов 2 93 26   gmarinov@nesebar.bg
Експерти - кабинети 25 и 55   2 93 25; 2 93 55    
Касиер - кабинет 27   2 93 27    
Домакини - кабинет 12   2 93 12    
         
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ        
Гл.архитект          кабинет 34 Валентин Калев Димов 2 93 36    
Финасови котрольори кабинет 41 2 93 41    
Отдел "Бюджет"        
Началник отдел - кабинет 57 Антоанета Кръстева Харизанова 2 93 57   finansi@nesebar.bg
Експерти - кабинет 28 и 29   2 93 28;2 93 29    
Отдел "Местни данъци и такси" етаж 1 и изнесени офиси      
Началник отдел кабинет 15 Паскал Георгиев Апостолов 2 93 14   pakorosi@abv.bgg
Офис 1- Местни данъци и такси, обслужване на юридически лица   4 58 91    
Офис 2- Местни данъци и такси, счетоводство   4 58 10     
Офис 3- Местни данъци и такси, проверки и ревизии   4 33 21    
Офис 4- Местни данъци и такси, обслужване на физически лица   4 26 28    
Експерти -  кабинет 16   2 93 16    
МДТ- гр.Св.Влас   6 82 23    
МДТ- гр.Обзор   055635103    
МДТ- с. Равда   6 62 46    
КАСА ОФИС "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" кв. "Чайка" №61 2 92 17
Касиер - с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково, с.Паницово, с.Козница   0556/3 82 20    
       
Отдел "Общинска собственост"       obs@nesebar.bg
Началник отдел - кабинет  47 Нелина Желева Колева 2 93 88   n.koleva@nesebar.bg 
Експерти кабинет   46 2 93 85; 2 93 86;    
    2 93 87    
Отдел "Управление на обществените поръчки"         
Началник отдел - кабинет 69 Сюрея Адем Исуф 2 93 99    
Ст.експерт- юрисконсулт   2 93 50    
Специалисти кабинет 68 2 93 50; 2 93 64    
Дирекция "Устройство на територията, инвеститорски контрол и контрол върху строителството"        
Директор на дирекция         кабинет 53 Клара Василева Каравасилева 2 93 23   kl.karavasileva@nesebar.bg
         
Отдел "Устройство на територията" етаж 3- кабинети 31,32,33,35,36      
Началник отдел        кабинет 38А Жулиета Йорданова Горанова 2 93 15   jgoranova@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 31; 2 93 32;     
    2 93 33; 2 93 42    
    2 93 64;2 93 69    
Отдел "Инвеститорски контрол" кабинет  70        
Началник отдел  Динко Стойков Войнов 2 93 60    
Експерти и специалисти   2 93 37    
Отдел "Контрол върху строителството" десен корпус, партер       k_stroitelstvo12@abv.bg
Началник отдел        кабинет 43 Янчо Недев Георгиев 2 93 53    
Юристконсулт кабинет 57 Десислава Николова 2 93 43    
Сигнали се приемат писмено
на електронния адрес или
на гише 2, офис 2 в ЦАИО!
       
Дирекция "Транспорт и пропускателен режим" - офиси на ул."Струма" № 6        
Директор  Никола Матев Пейков 4 28 94   npeikov@nesebar.bg
Експерти и специалисти   4 28 69;    gnikolov@nesebar.bg
    4 39 80; 4 25 87    
Повикване ПАЯК 0893/505202; 0893/505205; 0893/505209      
Отдел "Търговия" -  офис на ул."Еделвайс" № 4       pazari@nesebar.bg
Началник отдел  Мартин Ангелов Иванов 4 28 96    
Експерти и специалисти   4 59 28    
         
Дирекция "Управление на проекти по еврофондове и екология"      
Директор на дирекция        кабинет 51  Галина Иванова Бабева 2 93 51   galinababeva@abv.bg
Отдел "Управление на проекти по ЕФ" кабинети 51, 66 и 67        
Експерти   2 93 98    
1 2 3 4 5
Отдел "Екология" - офиси в к-с "Младост",  бл.64 /белият блок/        
Началник отдел  Красимира Георгиева Мандулева 4 25 32   ekomania@abv.bg
Експерти и специалисти    4 25 32    
Отдел "Туризъм и туристическа реклама" кабинет 59         
Началник отдел  Диана Дичева Кондова 2 93 47   tt_ness@abv.bg
Експерти и специалисти    2 93 46    
ТИЦ - 1 с адрес: гр. Несебър, ул. "Месамбрия" №10А и телефон 0554/ 4 26 11, е-mail: visitnessebar@abv.bg
ТИЦ - 2 с адрес: гр. Несебър, площад "Жулиета Шишманова", ЦКО "Артиум" - партер и тел. 0554/ 2 92 22, е-mail: visitnessebar@abv.bg
Отдел "Несебър - Световно наследство", Демонстрационен център - Несебър, ул. "Отец Паисий"     nsn2012@abv.bg
Н-к отдел Златин Петров Чаушев 4 30 74 0893/303651  
Гл. експерт Кремена Илиева Стоянова 4 30 74 0893/303679  
Гл.експерт Нина Йорданова Велединова 4 30 74 0893/303790  
 Туристически информационен център - Несебър, стара част   4 26 11 Евтелпа Стойчева
Дирекция "Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности"        
Директор -   десен корпус, партер, кабинет 2  Красимира Тодорова Тодорова 2 93 65   k_todorova@nesebar.bg
Отдел "Здравеопазване и социални дейности" - десен корпус, партер,  кабинет 1        
Началник отдел  Константин Любенов Камчев 2 93 68    
Секретар МКБППМН Велина Георгиева Георгиева 2 93 67   mkbppmn@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 67    
Отдел "Образование"- корпус СОУ "Л.Каравелов"        
Н-к отдел Янка Иванова Христова 4 33 96 0893/303-649 obrazovanie_nessebar@abv.bg
Младши експерт Ж. Иванов 4 60 07 0893/505-244

 
Отдел "Канцелария"        
Н-к отдел                               кабинет 54 Теодора Иванова Тодорова 2 93 93   ttodorova@nesebar.bg
Експерт и  изп.-архивар       кабинет 65    2 93 49; 4 41 90    
Технически секретар           кабинет 24   2 93 70    
Дирекция "Контролни дейности и информационна сигурност"        
Директор       кабинет 21 Георги Щерев Попов 2 93 21    
         
Отдел "Контролен блок"    десен корпус, партер, кабинет 5        
Началник отдел          кабинет 43 Георги Николов Червенков 2 93 89   g.chervenkov@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 95    
Отдел "Информационнна сигурност"   кабинет 39        
Н-к отдел Любомир Борисов Борисов 2 93 15   lbb@nesebar.bg
Ст.експерт "Връзки с обществеността" Мария Станчева Ганчева 2 93 66   pr@nesebar.bg
Експерти и специалисти   2 93 15; 2 93 80    
Защита на населението кабинет 61      
Мл. експерт Димитър Тодоров Пурнарев 2 93 56;4 40 31 0893/505166 gzburns@nesebar.bg
Военен отдел Красимир Костов 2 93 63    
1 2 3 4 5
Кметство Обзор  код за гр.Обзор  0556      
Кмет-кметство     кабинет 5 Христо Янев Янев 3 51 11   kmetstvo_obzor@abv.bg
Ст.експерт           кабинет 5 Йорданка Миткова Пурнарева   kmetstvo_obzor@abv.bg
Ст експерт Култура          кабинет 4   3 51 09    
Ст. Специалист Пазари   кабинет 9   3 51 17    
Счетоводство и ТРЗ   3 51 19; 3 51 20    
Мл.експерт- инв.контрол    кабинет 7   3 51 08    
Мл.експерт- Контрол върху строителството   3 51 13    
Изпълнител- касиер                    кабинет 3   3 51 07      
Специалисти УТ    кабинет 8   3 51 15;3 51 16    
Местни данъци и такси             кабинет 10   3 51 18    
  Фронт офис        
Касиер- местни данъци и такси   35103    
Изп.- гр.регистр.   3 51 12     
Фронт офис   3 51 00    
Информация- пропуск   Вход   3 51 22     
  БКС            кабинет 2        
Ръководител Б К С      Мария Колева Тодорова 3 51 06    
Проверител                    3 51 05    
Еколози      кабинет 1   3 51 04    
Архив           етаж 3   3 51 23    
Инфо център   3 51 24    
МВР Патрул полиция   0894/455182  
Участък полиция     0894/455191  
Общинско звено за самоохрана     0894/455184  
Мл.кухня Обзор     0893/505269  
Кметство гр.Св.Влас       cityhall_svetivlas@abv.bgg
Кмет - кметство Иван Йорданов Николов 6 82 21    
Гл.експерт   6 86 78    
Ст.експерт ТРЗ и ЛС   6 82 24    
Ст.експерт Екология   6 90 72    
Експерти и специалисти   6 90 70; 6 90 72    
Мл.експерт   6 86 88    
Гл.специалист ГРАО   6 82 24    
Касиер-домакин   6 86 33    
Изп.- гр.регистр.   6 82 34    
БКС- Св.Влас, Ръководител-чистота    6 87 22    
1 2 3 4 5
Кметство с. Равда        
Кмет-кметство  Андон Петров Бакалов 6 62 36 факс 6 62 03 ravda_kmet@abv.bg
Счетоводство, ТРЗ   6 63 38; 6 62 39    
Каса   6 62 46    
ДЕЛОВОДСТВО   6 62 03    
ГРАО   6 62 37    
Ръководител отдел "Чистота и озеленяване" Стоян Петров Голев   0893/303744  
Приемна на Полиция    6 62 97    
Кметство Оризаре  код за с.Оризаре  0556      
Кмет - кметство Неделчо Славов Недялков 3 82 10    
Специалист гр.регистрация   3 83 10    
Кметство Гюльовца  код за с.Гюльовца  0556      
Кмет -кметство Жельо Кръстев Желев 3 84 10    
Специалист гр.регистрация Костадинка Щерева Янкова 3 84 20    
Кметство Кошарица  код за с.Кошарица  0556      
Кмет -кметство Павел Желев Павлов 6 11 12    
Специалист гр.регистрация Атанаска Йорданова Стратиева 6 11 14    
Кметство Тънково  код за с.Тънково  0556      
Кмет -кметство Христо Николов Николов 6 20 33    
Специалист гр.регистрация Катя Николова Желева 6 22 02    
Кметство Баня  код за с.Баня 0556      
Кмет -кметство Емил Димитров Огледалов 3 72 20    
Специалист гр.регистрация Милена Апостолова Чакърова 3 72 10    
Кметски наместници        
Кмет.наместник с.Паницово Петранка Иванова Кръстева 0556/32378    
Кмет.наместник с.Раковсково Димитринка Георгиева Янева 0556/32249    
Кмет.наместник с.Приселци Албена Веселинова Купенова 0556/32269    
Работник- с.Емона Тихомир Николов Калпаков 0556/37111    
         
Обреден дом - Конферентен център "Сочи", Несебър - стара част        
Специалист "Ритуали" Мария Иванова Шопова 4 57 38 0893/303684  
Специалист - озвучител     0893/303691  
Домакин    4 54 32    
Музей "Старинен Несебър"        
Директор Петя Стефанова Кияшкина 4 60 18    
Главен екскурзовод   4 22 60    
Главен счетоводител   4 22 60    
1 2 3 4 5
Общинска здравна къща        
Управител д-р Христо Николов Белобрадов 4 31 55   belobradov@gmail.com
Регистратор- информатор   4 31 55    
         
БКС Слънчев бряг   2 22 92    
         
ОП "Управление на отпадъците- Несебър"        
Директор Иван Николаев Тангарджиев   0893/559292  
Управление "Соц.грижи и услуги"        
Директор Елена Деребеева 4 27 96   sg_uslugi@abv.bg
Счетоводство   4 51 22    
Домашен социален патронаж        
Управител  Йонка Костадинова Георгиева 4 20 05    
Център за соц.рехабилитация и интеграция        
Директор  Елена Ат. Варимезова-Лумбева 4 60 32   csri_nessebar@abv.bg
Център за обществена подкрепа        
Директор  Нана Николова Скачкова 4 22 95   cop_nesebar@abv.bg
Общинска автогара - Сл.бряг        
Управител Георги Томов Кръстев 2 26 44     
Диспечери   2 26 33    
Счетоводител   2 24 12    
Каса   2 42 68    
Автогара Обзор - тел.код 0556        
Ръководител движение   3 32 95    
Диспечери/ каса    3 32 96    
Общинско звено за самоохрана        
Директор Християн Росенов Пенков 4 61 58 0893/ 303 702 ozs@nesebar.bg
Счетоводство, ТРЗ, каса   4 61 68    
         
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"       uogsgs@abv.bg
Директор инж. Магдалена Мандулева 4 23 84    
Юрисконсулт   4 24 43    
Счетоводство, каса   4 58 18    
         
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“       upravleniebks@abv.bg
Директор Иван Тотев Иванов 2 92 12    
Зам. Директор Димитър Стоилов Панев 2 92 01    
Технически секретар   2 92 00    
Главен счетоводител   29203    
Счетоводство   29206    
Каса   29308    
Домакин   29307    
Гл. специалист „Труд и работна заплата“   29202    
Отдел „Човешки ресурси“   29205    
Началник автобаза   29204    
Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд“   29209    
Озеленяване Благоустройство   29210    
         
Общинско предприятие "Спортни имоти"       penkopenchev@nesebar.bg
Директор Пенко Пламенов Пенчев 0893 303 301    
Експерти     sportniimoti@nesebar.bg  
Счетоводство   0554 / 29355    
         
Общинско предприятие "Пристанищна инфраструктура"       oppi@nesebar.bg
Директор Яни Анастасов Янулов 0893 55 92 95    
Счетоводство   0554 2 93 55    
         
Общинска служба "Земеделие и гори" Йордан Сачанов 4 34 84    
         
Детска млечна кухня        
Директор Живка Кръстева Коршутова 4 39 99    
Касиер- -домакин   4 39 99    
         
Училища и детски градина        
СОУ "Л.Каравелов" Несебър Тодорка Желязкова - директор 4 23 30 0878/562593 nesebar_school@abv.bg
web site: www.sou-nessebar.org 
  Ст. Добрева - пом.директор 4 28 49 0878/562587  
  Пом.директори- учебна част 4 51 83    
  учителска стая 4 36 92    
  учителска стая - стар град 4 32 06    
  лекарски кабинет 4 36 91    
  гл.счетоводител 4 51 53    
  каса 4 33 26    
  домакин 4 57 25    
ПГ по туризъм "Ив.Вазов" Сл.бряг инж. Славчо Станелов - директор 2 20 40   pg_turizam@abv.bg
web site: www.pg-tourism.com    
  помощник директор 2 27 25; 2 27 26    
  счетоводство и каса  2 20 42    
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Обзор Димитрина Димитрова - директор 0556/3 20 32 0886/220870 ou_obzor@dir.bg
web site: www.ou-obzor.org
  учителска стая  3 22 71    
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Св.Влас Чубрина Стефанова - директор 6 81 13 0876/766040 ou_vlas@abv.bg
web site: www.ou-vlas.com
  учителска стая 6 82 25    
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Равда Таня  Делиатанасова - директор 6 62 35 0899/015878 u4ili6te_ravda@abv.bg
web site: www.ou-ravda.na4alobg.com
  учителска стая 6 65 50    
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Гюльовца и.д. Николай Атанасов 0556/3 84 50 0876/005388 ou_giliovca@abv.bg
ОУ "Г.С.Раковски" с.Оризаре и.д. Паунка Стоева 0556/3 82 30 0876/010141 ou_jekova_onb@abv.bg
web site: www.ouorizare.com
ОУ "Васил Левски" с.Тънково Стоян Стоянов- директор 0556/6 22 04 0879/069371 ou_tunkovo@abv.bg
web site: www.ou-tunkovo.idwebbg.com
ОУ "Св.Иван Рилски" с.Кошарица Никола Георгиев - директор 0556/6 10 97 0888/572230 kosarica@abv.bg
web site: www.daskalo.com/ousvivanrilski
ДГ "Яна Лъскова" Несебър Мариана Минчева - директор 0554/ 4 35 64 0893/303699 mincheva699@mail.bg ,          
odz1975@mail.bg
web site:   www.odz-yanalaskova.com  
ДГ "Калина Малина" Несебър Людмила Василева - директор 4 52 03 0893/303673 odz_kalinamalina@abv.bg
web site:   www.odz-kalinamalina.com
ДГ "Моряче" Христина Стратиева -директор   0893/303783
0879/492438
cdg_morjache@abv.bg
web site: www.cdg-morqche.na4alobg.com
ДГ "Слънце" Слънчев бряг Руска Маринова - директор 2 25 95 0893/303779 cdg.slanchev.brqg@abv.bg
web site: www.cdg-slanche.com
ДГ "Обзорче" Обзор Ваня Ноева - директор 3 24 70;3 25 70 0886/990799 odz_obzorche@abv.bg
vanya_noeva@abv.bg
web site: www.odz-obzorche.com
ДГ "Делфинче" гр.Св.Влас Сузана Говедарска - директор 6 82 26 0893/303781 odz_delfinche@abv.bg
web site: www.odz-delfinchevlas.com
ДГ "Мечо пух" с.Равда Мариета Маринова - Митова - директор 0896 616 490 0893/303780 dgmechopuh@hotmail.com
web site: www.dgmechopuh.com
1 2 3 4 5
ДГ "Радост" с.Оризаре и.д. Пенка Вълчанова 3 82 98 0893/303782 dobreva_cdgorizare@mail.bg
web site: www.cdg-radost.na4alobg.com
ДГ "Усмивка"с. Гюльовца и.д. Елена Маркова 3 84 72 0878/892432 usmivka_cdg@abv.bg
web site: www.cdg-usmivka.na4alobg.com
ДГ "Детски свят" с.Кошарица и.д. Нели Дерменджиева 6 12 00 0893/303785 cdg_detskisvqt@abv.bg  
web site: www.cdg-kosharitsa.na4alobg.com
ДГ "Пролет" с.Тънково Кремена Георгиева - директор 6 22 16 0893/303784 cdg_prolet_tankovo@abv.bg
Общински детски комплекс        
Директор Михаела Георгиева 4 59 52 0893/303698 odk_nesebar@abv.bg
Читалище "Яна Лъскова" Несебър Ева Кирова 4 57 14    
секретар Катаржина Николова Христова 4 31 59    
Обединена школа по изкуства        
Директор Данислав Панайотов Кехайов 4 57 01 0893/303688 nessebarfolk@abv.bg
web site: www.oshi.nessebsr-folk.com 
Секретар-касиер   4 57 02    
Библиотека        
гр.Несебър - стара част   4 39 12    
гр.Несебър - нова част   4 26 50    
Клубове на пенсионера        
гр.Несебър - стара част   4 54 39    
гр.Несебър - нова част   4 41 29    
Координатор- пенсионерски клубове     0893/303794  
         
Инфо център- Стар град, ул. "Месамврия"12  ползва се сезонно   0893/505217  
           
Приют за безстопанствени кучета        
Управител Николай Георгиев Терзиев   0893/303776  
Работник     0893/303727  
Общинска полиция Янко Янков   893505217