<<назад
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
„юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”Kонкурсната комисия, определена със заповед № 1747/05.08.2016 г. на кмета на Община Несебър, след преглед и преценка на представените документи, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Екатерина Николова Денчева
2. Гергана Николаева Яръмова
3. Яна Стоянова Тодорова
4. Анна Георгиева Димитрова
5. Яна Красимирова Пенкова

ІІ. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 31 август 2016 г. /сряда/ в 09.30 часа за провеждане на конкурс /решаване на тест/ в сградата на Община Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, зала-партер.
Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в сградата на Община Несебър, ул.”Еделвайс” №10, зала-партер на същата дата /31.08.2016 г./, след като бъдат проверени тестовете на кандидатите.

Нормативна база, върху която ще бъде изготвен теста:

1. Граждански процесуален кодекс
2. Административнопроцесуален кодекс
3. Закон за общинската собственост
4. Закон за собствеността
5. Закон за водите
6. Закон за горите
7. Закон за държавния служител
8. Закон за административните нарушения и наказания
9. Закон за местното самоуправление и местната администрация
10. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
11. Закон за устройство на територията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
/Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост- Виктор Борисов/


Публикувано на 22.08.2016 от Пресцентър Община Несебър
shadow
Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове