ОБЩИНА  НЕСЕБЪР


ЗАПОВЕД №431

г
р.Несебър, 27.03.2015г.

 


          На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и Решение №944 от Протокол №26/06.10.2014г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


           Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на търговски обекти в Базар “Пристанище”, гр.Несебър – стара част, им.пл.№369, с идентификатор 51500.501.451 по КК на гр.Несебър, разположени по приложената схема, при следните условия:

            1. Начална конкурсна годишна наемна цена определена съгласно чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър и Приложение №1 т.ІІ – 7  към нея, както следва:

           - За Обект №1.2  -  закрита площ - 27.30 кв.м и открита площ - 4.43 кв.м -8400 лв.  /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС.

- За Обект №4.2 – закрита площ - 17.81 кв.м и открита площ - 4.00 кв.м – 5613 лв. /пет хиляди шестстотин и тринадесет лева/ с ДДС.

За Обект №5.3 – закрита площ - 10.56 кв.м и открита площ - 14.00 кв.м -         3975лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет и пет лева/ с ДДС.

           2. Специфични условия на конкурса:
  1.  Всички обекти да се използват за магазини.         - Да се подържат прилежащите към обекта площи в хигиеничен вид и да се опазва околната среда.

- Годишната наемна цена се дължи на две равни вноски, както следва: За първата наемна година – І - ва вноска към момента на сключване на договора, ІІ - ра вноска до 31август на текущата година; За всяка следваща наемна година : І - ва вноска до 31 юли на текущата година, ІІ - ра вноска до 31 август на текущата година.

  3. До участие в Конкурса се допускат: юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

           4. Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната конкурсна годишна наемна цена.

            5. Критерии за оценяване:

- Предложена оферта относно експлоатацията на имота – К1 /от 0 до 10 точки/

- Конкурсна цена – К2 /максимум 5 точки/, като за всяко следващо низходящо предложение се намаля с 0,5 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2

             6. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

         6.1. На 20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

 6.2. На 27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса;


Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

          7. Срок за подаване на писмени оферти - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

    7.1. На 21.04.2015г. – за първата дата за провеждане на конкурса;

7.2. На 28.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

8.1. Първа дата за провеждане22.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината.

8.2. Втора дата за провеждане – 29.04.2015г. от 10.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 21.04.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.


 


ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:/П/

       /В.Борисов – Зам.кмет „ПО“ и „ОС“ – съгл.Зап.№129/22.02.2013г.

                   и заявл. с вх.№198/25.03.2015г. по вх.рег. на ОбС – Несебър/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове