О Б Щ И Н А  Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №436


Гр.Несебър,27.03.2015г.


            На основание чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.43, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №1063 от Протокол №29/10.02.2015г. на Общински съвет -Несебър


З А П О В Я Д В А М :


 Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижими имоти - общински имоти, при следните условия:

1. Право на строеж върху УПИ І, кв.6103 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.291 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 843 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5137/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 30 389 лв. / тридесет хиляди триста осемдесет и девет лева/  без ДДС.

            2. Право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.222 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 1488 кв.м, отреден за „Административно делово обслужване”, АОС №4649/13.05.2011г., АОС №4196/19.11.2010г. с начална конкурсна цена  в размер на 52 891 лв. / петдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и един лева/  без ДДС.

            3. Право на строеж върху УПИ V, кв.7103 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.191 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 660 кв.м, отреден за „Търговия”, АОС №5139/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 23 762 лв. / двадесет и три хиляди седемстотин шестдесет и три лева/  без ДДС.

            4. Право на строеж върху УПИ І, кв.7301 по плана на к.к.”Сл.бряг-запад”, гр.Несебър, с кад.№51500.506.197 по КК на гр.Несебър, целия на площ от 912 кв.м, отреден за „КОО”, АОС №5140/09.03.2012г. с начална конкурсна цена  в размер на 49 250 лв. / четиридесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/  без ДДС.

5. Критерии за оценяване:

К1 – Бизнес план, относно педназначението на обекта, който ще бъде построен:
 1. за търговия и офиси                                       - 10т.

 2. за търговия                                                       -   9т.

 3. за офиси                                                            -   9т.

 4. за заведение за обществено хранене         -   8т.

 5. за други                                                             -   6т.            К2 – Представен идеен проект                                      -   5т.

К3 – Разкриване на работни места – (РМуч/РМмах)х10

            Където РМуч в числителя-са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

К4 – Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, здравни, образователни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К5 – Срок за построяване на обекта                - (Смин/Суч)х20

            Където Смин в числителя е минималния срок за построяването на обекта, предложен от някой от кандидатите, Суч в знаменателя е предложения срок от участника, умножен с тегловен коефициент 20.

К6 – Конкурсна цена                    -          (КЦуч/КЦмах)х20

Където КЦуч. В числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20


            Краен резултат за оценяване: К=К1+К2+К3+К4+К5+К5+К6


            При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К6.

6. Специфично условие – въз основа на учреденото право на строеж, суперфициарът ще има право да построи:


            6.1. Върху УПИ І, кв.6103 – едноетажна постройка със Застроена площ – 168,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 168,60 кв.м, с предназначение „За КОО”;

6.2. Върху УПИ ІV, кв.7101 – едноетажна постройка със Застроена площ – 297,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 297,60 кв.м, с предназначение „За административно и делово обслужване”;

6.3. Върху УПИ V, кв.7103 – едноетажна постройка със Застроена площ – 132,00 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 132,00 кв.м, с предназначение „За Търговия”;

6.4. Върху УПИ І, кв.7301 – едноетажна постройка със Застроена площ – 273,60 кв.м и Разгъната застроена бруто площ – 273,60 кв.м, с предназначение „За КОО”.

7. Депозит за участие – 10% от началната конкурсна цена, както следва:

7.1. За право на строеж върху УПИ І, кв.6103 – 3 038,90 лв.

7.2. За право на строеж върху УПИ ІV, кв.7101 – 5 289,10 лв.

7.3. За право на строеж върху УПИ V, кв.7103 – 2 376,20 лв.

7.4. За право на строеж върху УПИ І, кв.7301 – 4 925,00 лв.


  

8. До участие се допускат физически и юридически лица.

9. Срок за закупуване на конкурсната  документациядо 16.00 часа на:

-   20.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

-   27.04.2015г.– за втора дата за провеждане на конкурса.

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.9, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

10. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:

-    21.04.2015г.– за първата дата за провеждане на конкурса;

-   27.04.2015г. – за втора дата за провеждане на конкурса.

11. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

- Първа дата за провеждане – 22.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

- Втора дата за провеждане – 29.04.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.10 – 21.04.2015г. е постъпило заявление за участие само от един кандидат за съответния имот или ако е допуснат до участие в конкурса само един кандидат.


ВИКТОР БОРИСОВ /П/


Публикувано на 02 Apr 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

 • Профил на купувача
 • Търгове
 • Конкурси
 • Обществени поръчки
 • Отчети
 • Регистри
 • Програми, проекти и планове