О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р


З А П О В Е Д  №961

гр.Несебър 28.05.2015г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1148 от Протокол №31/20.04.2015г. на Общински съвет – Несебър,


ЗАПОВЯДВАМ:


         Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем  за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение – Дрогерия ведно с обслужващи  помещения, находяща се на първи етаж от „Многофункционална сграда – Кметство Кошарица” с идентификатор 39164.501.590.3 по КК на с.Кошарица, АпОС №4847/19.07.2011г., с полезна площ на търговската част – 27.00 кв.м, обслужващи помещения на площ от 24.87 кв.м и 4.30 кв.м, представляващи ½ ид.част от WC, при следните условия:

І. До конкурса се допускат: еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ІІ.  Начална конкурсна месечна наемна цена – 179.50 лв. с ДДС, определена съгласно приложение №1 към чл.23 и чл.24 от Наредба №5 на ОбС - Несебър.

(27.00кв.м х 5.00лв. + 29.17кв.м х 0.50лв.) х 20% ДДС=179.50лв.

ІІІ. Специфични условия :

- Имотът да се използва за дрогерия или аптека.

ІV. Критерии за оценяване :


          К1 - Конкурсна цена –  (КЦуч/КЦмах)х10

Където КЦуч.  в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.

К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) -за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за попомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - Работно време -Целогодишна работа на дрогерията:

- При 12  часов работен ден – 20точки

- При 8 часов работен ден– 15 точки;

- При 6 часов работен ден–10 точки;

- При 4 часов работен ден– 5точки;

При по - малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.

К4 - Активност на профила – Кандидата да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:

- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;

- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;

- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4

При равен брой точки превес ще има кандидата получил по-висока оценка по критерия К1.

Ако кандидата поеме задължение за разкриване на аптека, в отдаваното помещение и сключи договор със Здравната каса,  крайния резултат К се умножава с коефициент 2.


         V. Депозит за участие  в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.                                                                     

V­­І. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:

VІ.1. На 22.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

                 VІ.2. На 29.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”,   BIC UNCRBGSF,  IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000,

и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

VІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:  

             VІІ.1. На 23.06.2015г. за първа дата за провеждане на конкурса;

              VІІ.2. На 30.06.2015г. за втора дата за провеждане на конкурса;

На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.


VІІІ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:

    VІІІ.1 Първа дата за провеждане -  24.06.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината.

     VІІІ.2. Втора дата за провеждане –  01.07.2015г. от 11.00ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІ.1. – 23.06.2015г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.    


 


КМЕТ НА ОБЩИНАТА:         П

                                           /Н.Димитров/


Публикувано на 01 Jun 2015 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове