ЗАПОВЕД №784/23.05.2019г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1048 от Протокол №38/16.05.2019г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Аптека на площ от 10.26 кв.м и обслужващи помещения на площ от 21.23 кв.м, находяща се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 74.30 лв. (седемдесет и четири лева и тридесет стотинки) с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.и приложение №1.
2. До участие в конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти действащи по българското законодателство.
3. Депозит за участие - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Имотът да се използва за аптека;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Аптеката да работи целогодишно;
- Кандидатите да са със специалност „Магистър - фармацевт“
5. Критерии за оценяване
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е наемната цена предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Работно време -Целогодишна работа:
- При 12 - часов работен ден – 20точки
- При 8 - часов работен ден– 15 точки;
- При 6 - часов работен ден–10 точки;
- При 4 - часов работен ден– 5точки;
При по-малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.
К4 - Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К1.
Ако кандидатът поеме задължение за сключване на договор със Здравната каса – гр.Бургас, крайният резултат К се умножава с коефициент 2.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 12.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 19.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 13.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 20.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 14.06.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 21.06.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 13.06.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 28.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове