ЗАПОВЕД №784/23.05.2019г.


На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №1048 от Протокол №38/16.05.2019г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Аптека на площ от 10.26 кв.м и обслужващи помещения на площ от 21.23 кв.м, находяща се на първи етаж от Общинска сграда „Здравно заведение” с идентификатор 11538.501.468.1 по КК на гр.Свети Влас, АчОС №4776/13.06.2011г., при следните условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 74.30 лв. (седемдесет и четири лева и тридесет стотинки) с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.23 и чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър.и приложение №1.
2. До участие в конкурса се допускат: Физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и други правни субекти действащи по българското законодателство.
3. Депозит за участие - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена.
4. Специфични условия на конкурса:
- Имотът да се използва за аптека;
- Наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Аптеката да работи целогодишно;
- Кандидатите да са със специалност „Магистър - фармацевт“
5. Критерии за оценяване
К1 - Конкурсна цена – (КЦуч/КЦмах)х10
Където КЦуч. в числителя е наемната цена предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 10.
К2 - Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователни и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.
(БИуч/БИмах)х20 ,
Където БИуч.в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.
К3 - Работно време -Целогодишна работа:
- При 12 - часов работен ден – 20точки
- При 8 - часов работен ден– 15 точки;
- При 6 - часов работен ден–10 точки;
- При 4 - часов работен ден– 5точки;
При по-малко часове от посочените по-горе кандидата получава 0т.
К4 - Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в продажбата на лекарствени средства:
- До 5 години към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3+ К4
При равен брой точки, превес ще има кандидатът, получил по-висока оценка по критерия К1.
Ако кандидатът поеме задължение за сключване на договор със Здравната каса – гр.Бургас, крайният резултат К се умножава с коефициент 2.
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 12.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 19.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
Конкурсната документация се получава след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 13.06.2019г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 20.06.2019г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане - 14.06.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане - 21.06.2019г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1 – 13.06.2019г. е постъпило само едно предложение от кандидат или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Публикувано на 28.05.2019 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове