З А П О В Е Д №503/27.05.2020г.

На основание чл.14, ал.7, изр.1 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.69 ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър и в изпълнение на Решение №116 от Протокол №6/24.04.2020г. на ОбС - Несебър,

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижими имоти публична общинска собственост, представляващ: КАБИНЕТ №17 на площ от 13.26 кв.м., ведно с манипулационна към него на площ от 13.26 кв.м. /№30 и 31 по архитект проект/ и Кабинет №15 на площ от 17 кв.м /№41 па арх.проект/ и складово помещение №26 /по арх.проект/ на площ от 7.16 кв.м., находящи се на партерния етаж /кота 3.60/- за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ и детска консултация /личен лекар – педиатър/ и ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №40 /по арх.проект/ на площ от 12.00 кв.м., ведно с манипулационна към него помещение №33 /по арх.проект/ на площ от 10.00 кв.м. - за Кабинет за индивидуална практика за първична извънболнична помощ, находящи се на първи надземен етаж от Общинска сграда за здравни дейности „Здравна къща“ в гр.Несебър с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №1876/02.03.2004г., при следните условия:
2. Начална конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС – Несебър, както следва:
- КАБИНЕТ №17 и Кабинет №15 в размер на на 230.13 лв. /двеста и тридесет лева и тринадесет стотинки/ с ДДС;
- ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №40 в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС;
3. До участие в конкурса се допускат: Eднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
4. Депозит за участие - 10 % от началната конкурсна месечна наемна цена за съответния кабинет;
5. Специфични условия на конкурса:
- Кабинетите да се използват по предназначение, посочено в т.1;
-Кандидатите да са лекари и да притежават образователно квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;

- Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинетите;
- Кабинета да работи целогодишно и наемателите да осигуряват дежурства през почивните дни;
6. Критериите за оценяване:
К1 - Договор с РЗОК - гр. Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК - гр.Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидатът се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас - 15точки.
Ако в офертата кандидатът не представи договор с РЗОК - гр.Бургас или не се задължава да подпише такъв - 0 точки;
К2 - Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 5 точки;
- При 4 дневна работна седмица - 4точки;
- При 3 дневна работна седмица - 3точки;
К3 - Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К4 - Предложена месечна наемна цена:
Най-голям брой точки - 25 получава кандидата, предложил най-висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.
К5 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване - 5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5+К6
При равен брой точки превес ще има кандидатът, предложил по - висока цена по критерия К4.
7. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
7.1. На 18.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 25.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсна документация се закупува след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.7, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане,

лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Платежното нареждане за закупените конкурсни книжа по указаната сметка на Община Несебър трябва да съдържа наименованието на участника, който е извьршил плащането и който ще участва в Конкурса, както и наименованието на обекта, за който са закупени информационните книжа.
8. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
8.1. На 19.06.2020г. за първа дата за провеждане на конкурса;
8.2. На 26.06.2020г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
9. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
9.1. Първа дата за провеждане - 22.06.2020г. от 11.15ч. в сградата на Общината.
9.2. Втора дата за провеждане - 29.06.2020г. от 11.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.8.1 - 19.06.2020г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 01.06.2020 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове