ЗАПОВЕД №2145/05.12.2017г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 и чл.69, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение с №647 от Протокол №22/26.10.2017г. на Общински съвет - Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:


1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот публична - общинска собственост, представляващ: Кабинет №1 за индивидуална практика за първична извънболнична помощ /кота 7.20/ на площ от 14.80 кв.м и ½ идеална част от манипулационна №1А, находящ се в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП“ с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр.Несебър, АпОС №3671/25.01.2010г., с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 112.28 лв. /сто и дванадесет лева и двадесет и осем стотинки/ с ДДС, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба№5 за РПУРОИ на ОС – Несебър.
2. Специфични условия на конкурса:
- Кабинета да се използва за индивидуална практика за първична извънболнична помощ;
- Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен “Магистър” по професионални направления “Медицина, да са лекари по обща медицина или с призната специалност;
- Кандидатите да имат сключен или да сключат договор с РЗОК - Бургас;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
- Кабинета да работи целогодишно.
3. Критерии за оценяване за лекарските кабинети:
К1 – Договор с РЗОК – Бургас - 20 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК – Бургас за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - Бургас -15точки.
К2 – Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица – 15 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица –10 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5точки;
- При 4 дневна работна седмица – 4точки;
- При 3 дневна работна седмица – 3точки;
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;К4 – Предложена месечна наемна цена:
Най – голям брой точки – 25, получава кандидата предложил най – висока наемна цена.
За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К5 – Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.
К6 – Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване –5 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5 + К6

При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К4.
4. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
5. Право на участие в конкурса имат: Физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.

6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. 04.01.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. 11.01.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в „УниКредитБулбанк” АД, ВIC UNCRBGSF, IBANBG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на писмени оферти за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.
7.1. На 05.01.2018г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 12.01.2018г. за втора дата за провеждане на конкурса;
8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1. Първа дата за провеждане – 08.01.2018г. от 10.30ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 15.01.2018г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 05.01.2018г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 15.12.2017 от Пресцентър Община Несебър
 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове