О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №830
гр.Несебър 10.05.2014г.


На основание чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет - Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №527 от Протокол №16/15.07.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на КАБИНЕТ №1 - за Рентгеново отделение, находящо се на първо ниво от сградата, на площ от 76.78 кв.м ведно с 38.71 кв.м обслужващи помещения в „Общинска сграда за здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП”, находяща се в УПИ ХХХІ, кв.55 по плана на гр.Несебър, АпОС № 1876/2.03.2004г. с начална конкурсна месечна наемна цена – 576.00 лв. /петстотин седемдесет и шест лева /с ДДС;
2. До участие в Конкурса се допускат: физически лица, регистрирани по Регистър Булстат, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
3. Специфични условия на конкурса:
- Отдавания имот да се използва като Кабинет по образна диагностика;
- Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
4. Критерии за оценяване:
К1 – Оферта относно експлоатацията на имота – 20 точки.
К2 – Договор с РЗОК – 15 точки. Доказва се с представяне на договор с РЗОК за съответната година.
Ако в офертата кандидата се задължава в шестмесечен срок от подписване на договора да сключи договор с РЗОК - 10 точки.
К3 – Активност на профила
- До 5 години стаж към момента на подаване на офертата – 5 точки;
- До 10 години стаж към момента на подаване на офертата – 10 точки;
- До 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 15 точки;
- Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата – 20 точки;
К4 – Предложена месечна наемна цена:
- за най – високата предложена месечна наемна цена – 15 точки, а за всяка следваща по – ниска се намалява с 2 точки.
Комплексна оценка:
К = К1+ К2 + К3 + К4
5. Депозит за участие - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.”
6. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
6.1. На 02.06.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
6.2. На 09.06.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;

Конкурсна документация закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000 и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най - късно до 16.00ч. на датата посочена в т.6, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.

7. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
7.1. На 03.06.2014г. за първа дата за провеждане на конкурса;
7.2. На 10.06.2014г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

8. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
8.1 Първа дата за провеждане – 04.06.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината.
8.2. Втора дата за провеждане – 11.06.2014г. от 10.15ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.7.1. – 03.06.2014г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /П/
/Н.Димитров/


Публикувано на 14 May 2014 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове