МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА' АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция за социално подпомагане, гр.София, ул."Триадица" №2, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед
№ РД01-1142/11.11.2013 г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
I. За длъжността :
Началник отдел „Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане", общ. Поморие, обл. Бургас
II. Изисквания за заемане на длъжността Началник отдел „Закрила на детето":
1. Минимални:
• степен на образование - бакалавър
• професионален опит - 4 години или III младши ранг
2. Допълнителни:
• Управленска компетентност
• Работа в екип;
• Комуникативна компетентност;
• Ориентация към резултати;
• Фокус към клиента /вътрешен и външен/;
• Професионална компетентност.

III. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по следната тематика:
"Държавната политика в областта на закрилата на детето. Законодателство и приоритети".
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение
№2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението да се приложат следните документи:
1. Декларация от лицето, че:
а) е навършило пълнолетие и е:
• български гражданин;
• гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;
• гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
• гражданин на Конфедерация Швейцария;
б) не е поставено под запрещение;
в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник отдел".
2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др);
V. Документите по T.IV се подават лично или чрез пълномощник в деловодството
на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул. "Триадица" №2, в
срок до 27.11.2013 година включително.
VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на
информационното табло на входа на Министерството на труда и социалната
политика на ул."Триадица" №2, както и на информационните табла на съответната
дирекция "Социално подпомагане".
VII. Кратко описание на длъжността Началник отдел „Закрила на детето",
съгласно длъжностната характеристика:
Основна цел на длъжността
Организиране и ръководство на цялостната дейност на експертите в ОЗД, по закрилата на детето. Проучва нуждите и участва при планиране на услугите за деца и семейства на местно ниво.
Области на дейност
Организиране, ръководство и контрол на дейността на служителите в ОЗД. Оказва методическа помощ и консултира служителите при приложение на законовата и подзаконовата база.
Проучване на нуждите и планиране на социални услуги за де ца в общината.
Разработване на програми за информиране на детето и родителите, относно техните права и задължения.
Работа с институции и граждани, по проблеми свързани със закрилата на децата.
Размерът на заплата, определена за длъжността, е от 650 до 900 лв.

Публикувано на 22 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър

 

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Следваща >>

Content Management Powered by CuteNews

Икономика:

  • Профил на купувача
  • Търгове
  • Конкурси
  • Обществени поръчки
  • Отчети
  • Регистри
  • Програми, проекти и планове