ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЧЕРНОМОРСКИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ПОРТАЛ“

Проведе се първата работна среща по проект „Черноморски археологически, исторически и културен портал“, №BSB 867, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Съобразявайки се с изискванията на здравните власти и извънредната епидемична обстановка в национален и световен мащаб, срещата бе реализирана онлайн. Предвидената в рамките на проекта пресконференция, която трябваше да отбележи началото на изпълнението на проектните дейности, бе отложена за по-късен етап предвид наложените ограничения.

Партньорите по проекта, Музеят за национална история и археология в гр. Констанца и Националният исторически музей на Република Молдова представиха по време на срещата ролята си в проекта, както и своя опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско финансиране.

Съвместният проект, в който Община Несебър е водещ бенефициент, стартира в началото на месец юни след подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програмата - Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Република Румъния. Общата стойност на проекта е 566 400 евро като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро.

Основната цел на проекта, с продължителност 24 месеца, е популяризиране на културните ценности в региона на Черноморския басейн. Уеб порталът, предвиден да се създаде, ще представя 3D модели на малки археологически обекти, на сгради, паметници и разкопки. Порталът ще включва и интегрирана библиотечна система, цифровизирана колекция на стари карти и WEB базирани GIS за георефериране на представените обекти. За целите на проекта е предвидено закупуването на специално оборудван автомобил и нова техника.

Реализирането на проектните дейности е насочено към туристическия сектор и всички, които търсейки поредното място за почивка ще отворят платформата, за да се запознаят с региона, с неговата богата и неповторима култура и история.

На срещата бяха обсъдени подробности относно изпълнението на конкретни проектни дейности и свързаните с тях рискове, проследи се линейният график, набелязани бяха следващите стъпки и задължения. Всеки от партньорите изрази своята готовност активно да работи за успешното реализиране на проекта и постигането на набелязаните резултати, тясно обвързани с приоритетна ос 1.1. на Програмата „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“ в Черноморския регион.

The Kick-off meeting of the project Black Sea Archaeology, History and Culture Portal, №BSB 867, financed within the Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument “Black Sea Basin 2014 – 2020”, took place at the end of July.

Considering the requirements of the health authorities and the emergency epidemic situation world- and nationwide, the meeting was held online. А press conference which was planned to mark the beginning of the project activities was postponed to a later stage in view of the imposed restrictions.

The Project Partners, Museum for National History and Archaeology Constanta and the National Museum of History of Moldova presented their role in the project and their experience in the implementation of EU funded projects.

The common project, whose Lead Beneficiary is Nessebar Municipality, started at the beginning of June with the signing of the Grant Contract with the Managing Authority of the Programme – Ministry of Public Works, Development and Administration of Republic of Romania. The total budget of the project is 566 400 Euro and the budget of Nessebar Municipality is 369 080 Euro.

The main objective of the project whose duration is 24 months is the promotion of the cultural values in the Black Sea Basin region. The web portal, foreseen to be created, will present 3D models of small archaeological sites, buildings, monuments and excavations. The portal will also include an integrated library system, a digitized collection of old maps and WEB-based GIS for georeferencing of the presented sites. It is planned the purchasing of a specially equipped for the project purposes vehicle and new equipment.

The realization of the project activities is oriented to the touristic sector and all, who, in searching for the next holiday place, will enter the platform and learn more about the region, its rich and unique culture and history.

During the meeting, it was discussed some details concerning the implementation of the specific project activities and the risks related to them, the project timeline/ schedule was examined, the next steps and tasks were outlined. Each Partner declared its readiness to work actively for the successful project realization and for the achievement of the identified project results closely tied to the Programme priority specific objective 1.1 Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sector in the Black Sea Basin region.