ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА - ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Кодът за междуградско избиране на Несебър ( 0554 )
АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС № 1

ТЕЛ.НОМЕР
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ (Р.ТОДОРОВА )
2-93-71
ГИШЕ № 1 - ГРАО, ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО
2-93-72
ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 3 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-73
ГИШЕ № 4 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-73
ГИШЕ № 5 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 6 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 7 - КАСА
2-93-75
АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС №2
ТЕЛ.НОМЕР
ГИШЕ № 1 - "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
2-93-81
ГИШЕ № 2 и ГИШЕ № 3 - "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИТОРСКИ
КОНТРОЛ,КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЕКОЛОГИЯ"
2-93-82
ГИШЕ № 4 - ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
2-93-83
ГИШЕ № 5 - ТЪРГОВИЯ
2-93-83
ГИШЕ № 6 - КАСА
2-93-84

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 
гр. Несебър, ул.” Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър - партер

За административното обслужване на гражданите в общинската администрация е обособен Център за административно и информационно обслужване(ЦАИО) .

Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на община Несебър ул. Еделвайс № 10 партер, разполага с два административни офиса.

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа.

Каса за заплащане на местни данъци и такси – 08.30 -16.00 ч.

В ЦАИО административен офис № 1 функционират 6 работни места,а в административен офис № 2 функционират 5 работни места, като служителите посредничат за извършването на всички видове услуги по съответни направления и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите комплектоващи документи, получават се готовите документи а на касите се заплащат таксите за услугите. Работните места са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. На разположение на гражданите е брошура с вида на извършените услуги, необходимите документи и таксите, които се събират.

Обслужването се извършва посредством система за управление на клиенти. Необходимо е :

· да се снабдите с билет за съответното направление, с посочен номер от колоната за електронно управление

· Изчакайте реда си на определените за това места

· Обслужването ще сe извърши след повикване и представяне на съответния номер от билета