Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С решение № 679 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет- Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.90, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – друг вид нива, целият на площ 10 749 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год.С решение № 680 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.52, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 3878кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год.
С решение № 681 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.86, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 19 397 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год.

С решение № 682 от протокол № 20 / 18.12.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор, 27454.23.88, трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Лозе, целият на площ 48 080 кв.м., находящ се в землището на с.Емона ,местност ”Кладери” за неземеделски нужди.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 20.12.2013 год..
Публикувано 20 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews