Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Изх.№94-00-83139/19.12.2013 год.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект на парцеларен план на обект: «Изместване на въздушен електропровод 20 кV към площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с Претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо” в ПИ 61056.21.2, землище с.Равда, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на елактпровода е новопроектирано като при навлизането му в имот 61056.21.2-депо за битови отпадъци се влива в съществуващ електропровод.
Общата дължина на трасето на новия въздушен електропровод 20кV е 563,88м, като сервитута на електропровода навлиза с още 10м по оста на трасето в имот 61056.15.106-територия заета от води и водни обекти. Засегнати са следните имоти: 61056.13.101-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, имот 61056.13.102-напоителен канал - собственост на МЗГАР-ХМС, имот 61056.15.14-пасище-собственост на Община Несебър, имот 61056.15.101- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственик Община Несебър, имот 61056.15.102- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственик Община Несебър, имот 61056.15.104- пасище-собственост на Община Несебър, имот 61056.15.106-за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение-собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София, имот 61056.21.3- пасище-собственост на Община Несебър, имот 61056.22.103- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственик Община Несебър, имот 61056.22.104-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение - собственост на Община Несебър.

Проектът се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331


.
Публикувано 19 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews