Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ 94-00-8111/13.12.2013 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.

Трасето на пътя е с дължина 1195,42м и е проектиран в границите на следните имоти:53822.16.89-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.88- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.107—отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС, 53822.16.90- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.35-нива-собственост на Димитра Ставракиева Стоянова, 53822.16.34-нива-собственост на Яни Петров Симов, 53822.16.33-нива-собственост на Марийка Димитрова Павлова, 53822.16.32-нива-собственост на Димитър Дичев Събев, 53822.16.145-нива-собственост на Община Несебър, 53822.16.108- отводнителен канал-собственост на МЗГАР-ХМС,53822.16.91- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, 53822.16.31-нива-собственост на Стоян Петков Тенев, 53822.16.266-нива-собственост на „Мит.Ко 2005” ЕООД, 53822.16.267-нива- собственост на „Мит.Ко 2005” ЕООД, 53822.16.268-нива-собственост на Жечка Георгиева Сиракова, 53822.16.269-нива-собственост на Драганка Георгиева Николова, 53822.16.146-нива-собственост на Еню Душев Либчев, 53822.16.147-нива-собственост на Димка Неделчева Николова, Георги Неделчев Липчев и Петър Неделчев Либчев, 53822.16.148-нива-собственост на Николинка Цветанова Илчева, 53822.16.149-нива-собственост на Димка Димитрова Иванова, Димитрина Димитрова Янева и Стефка Димитрова Радева, 53822.16.150-нива-собственост на Иван Душев Роев, 53822.16.151-нива-собственост на Райна Душева Хаджиева, 53822.16.113-нива-собственост на Атанас Кръстев Кръстев, Кера Кръстева Налбанчева, 53822.16.114-нива-собственост на „Уест Сайд-2007” ООД, 53822.16.115-нива-собственост на Митра Недкова Желева, 53822.16.116-нива-собственост на Димитра Недкова Маринова, 53822.16.57-мочурище-собственост на Община Несебър и 53822.16.92- за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър.

Сервитутната граница на съоръжението е определена съгласно чл.5 от Закона за пътищата.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая №36, ет.3, тел. 0554/2-93-31.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


.
Публикувано 13 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews