Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във вр. с чл. 210, ал. 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че във връзка с изграждане на проект с наименование „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда” и въз основа на влезли в сила ПУП са изготвени Решение № 3/20.08.2012 год., Решение № 4/20.08.2012 год. и Решение № 5/20.08.2012 год. за определяне на справедливата пазарна оценка на сервитута на засегнатите от проекта имоти. Сумите са депозирани по сметка в търговска банка.

За изплащане на сумите е необходимо да представите:

1. Акт за собственост.
2. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
3. Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота издадено от Служба по вписванията към Районен съд – гр. Несебър.
4. Банкова сметка по която желаете да получите сумата.
Ако имате въпроси може да се обръщате към Веселин Радев – юрисконсулт при Община Несебър, тел. за връзка 0893 303 614.

.
Публикувано 06 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews