Архив обяви община Несебър

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЬР
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Иван Гургов
зам.кмет на Община НесебърОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – Несебър, с последващи изменения и допълнения.


Уважаеми дами и господа общински съветници,
С оглед прецизиране на някои текстове и извършени законодателни промени предлагам изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.
С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в ДВ бр.101 от 22.11.2013 г. се разширява диапазона на освободените от такса битови отпадъци обекти. След направените промени, когато не може да се определи такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци размерът на таксата се определя върху основа, определена от Общински съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2015 г.
Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Несебър е публикуван на сайта на Община Несебър на 04.12.2013г.
Ето защо предлагам на основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

§ 1. В чл.8 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.“
§ 2. В чл.25 в ал.1 се създава изречение второ:
„ Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.” ( в сила от 01.01.2015 г.)
§ 3. Създава се нов чл.28а със следното съдържание:
„Чл. 28а. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.“
С уважение,

Иван Гургов:___________________________
Зам.кмет на Община Несебър


Изготвил:
Паскал Апостолов:_____________________
н-к отдел “МДТ”
.
Публикувано 04 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews