Архив обяви община Несебър

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. НЕСЕБЪР
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Гургов зам.кмет на Община Несебър
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета от Общински съвет- Несебър с решение № 109, протокол № 5 от 27.02.2008 г..
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На Вашето внимание е предоставена за обсъждане и приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Мотивите за предложенията са следните:
С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, публикуван в ДВ бр.101 от 22.11.2013 г. се дава възможност на на Общинските съвети да определят размера на данъчното облекчение за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответсващи на екологичните категории „ Евро3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, в границите от 20 до 40 на сто. При досега действаща редакция на закона тези автомобили ползваха 50 на сто облекчение, въпреки липсата на реална възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил. Първоначалната редакция на проекта за измение на закона предвиждаше напълно отпадане на преференцията. При последвалото обсъждане в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, се предлагаше както отпадане на предложението, така и постепенно намаление на облекчението в следващите години до отпадането му през 2016г. С последната редакция на текстовете, правомощието да се определи размера на облекчението беше възложено на Общинските съвети.
За Община Несебър засегнати ще бъдат 2 600 превозни средства, като предлаганото облекчение с 20 на сто, за разлика от сега действащите 50 на сто, ще доведе до увеличение в приходите от данък върху превозните средства, а същевременно няма да има съществено увеличение в данъчната тежест на задължените лица, които и досега попадаха в сегмента с най-ниско определени задължения.
Предлаганото увеличение ще компенсира частично общинския бюджет, тъй като със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения до края на 2013 г. данък, а за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения за 2013 г. данък.“
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци от ДВ бр.101 от 22.11.2013 г. е необходимо да се актуализират в Наредба № 14 някои текстове за освободените от данък върху недвижимите имоти обекти.
Настоящите промени се налагат за да сме в съответствие и с влезли в сила изменителни закони в правото на Европейския съюз.
Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, е публикуван на сайта на Община Несебър на 04.12.2013г.

С цел прилагане на промените в ЗМДТ на основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси предлагам Общинският съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър:
§ 1. В чл.6 се правят следните изменения:
В ал.1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“
§ 2. В чл.20 се правят следните изменения:
1. В ал.1 т.7 се изменя така:
„Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната;“
2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
„Освобождаването от данък по ал. 1, т. 15 и 16 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.“
§ 3. В чл.28 ал.1 се правят следните изменения:
1. Създава се нова т.7 със следното съдържание:
„недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.“
§ 4. В чл.42 ал.1 се създава буква „ж“:
„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за местните данъци и такси;“
§ 5. В чл.45 ал.1 накрая се поставя запетая и се добавя:
„като за регистрираните превозни средства задължително предоставят информация за екологичната категория, когато такава е налична.“
§ 6. В чл.53 се правят следните изменения и допълниня:
1. Алинея 1 придобива следната редакция:
„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 на сто.“
2. Създава се нова алинея 2:
„За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данък.“
3. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция:
„За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за местните данъци и такси данък.“
4. Досегашната алинея 3 става алинея 4.
5. Създава се нова алинея 5 със следната съдържание:
„Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.“
С уважение,
Иван Гургов:___________________________Зам.кмет на Община Несебър

Изготвил:
Паскал Апостолов:_____________________н-к отдел “МДТ”
Публикувано 04 Dec 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews