Архив обяви община Несебър

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК
№ 632/ 19.11.2013г.


„ВЕРА – 2001” ООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ 102692908
Адрес за кореспонденция гр. СВЕТИ ВЛАС, общ.НЕСЕБЪР, ПОЧ.К-С СИНЕВА КЪЩА -31
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. СВЕТИ ВЛАС, общ.НЕСЕБЪР, ПОЧ.К-С СИНЕВА КЪЩА -31
Представлявано от ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ СЕЛИВАНОВ
(трите имена на представителя)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщениая на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №632/05.11.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №632/05.11.2013г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
ИВАН ЗАХАРИЕВ (П)
..........................................................................
(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 19.11.2013г.
Свидетели:
1. Иван Захариев ....... (П)...........
/подпис/
2. Д. Недялков ......... (П)............
/подпис/
Свалено от таблото за съобщения на ......................
Свидетели:
1. Иван Захариев ..........................
/подпис/
2. Д. Недялков ...........................
/подпис/

Обр. УДДд-12.
Публикувано 19 Nov 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews