Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С решение № 613 от протокол № 18 / 15.10.2013 год. на Общински съвет -Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА ,разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция и изместване на трасе на кабели 20 кV на ЕП „Влас" и ЕП „ Септемврийче " от ПИ 11538.1.3 и ПИ 11538.1.36, по кадастралната карта на м-т „Юрта", землище гр.Свети Влас", през ПИ 11538.1.96 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 11538.1.98 с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год.С решение № 615 от протокол № 18 / 15.10.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.75.8, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Пасище, целият на площ 6 748 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, местност “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Пп” за „Разширение на Търговски обект”, при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1.00, максимална височина Н=10.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год.


С решение № 616 от протокол № 18 / 15.10.2013 год. на Общински съвет - Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПП за линеен обект: „Външно елзахранване от съществуващ ЖР стълб №5 на отклонението на ВЕП 20 кV „Полевъд” към ТП „АХЦ” в поземлен имот 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м.”Боруна”, землище с.Тънково.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год.


С решение № 617 от протокол № 18 / 15.10.2013 год. на Общински съвет, Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура : „Външно ел.захранване от съществуващ ЖР стълб № 5 на отклонението на ВЕП 20 кV „Полевъд” към ТП „АХЦ” в поземлен имот 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м.”Боруна”, преминаващо през землището на с.Тънково” и на гр. Несебър.


Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год.

С решение № 618 от протокол № 18 / 28.10.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура : „Външно ел.захранване от ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с.Оризаре от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м.”Корията”, землище с. Тънково” с обхват на трасето землищата на с.Тънково и на с.Оризаре.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год.


С решение № 619 от протокол № 18 / 15.10 .2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а,ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Довеждаща пътна връзка за ПСОВ-Оризаре” в ПИ 53822.16.57, землище на с.Оризаре.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 28.10.2013 год..
Публикувано 28 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews