Архив обяви община Несебър

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 419/ 17.10.2013г.
"ДРИЙМС 2000" ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)

ЕИК / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 102854452
ЕГН/ЕИК
Адрес за кореспонденция: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. ПОМОРИЕ ПК8200, УЛ.”ЛОЗЕНГРАДСКА” , №8
Представлявано от: АТАНАС ХРИСТОВ ЛАЛЕВ

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Иван Захариев на длъжност старши експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №419/19.09.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК №419/19.09.2013г.


В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
ИВАН ЗАХАРИЕВ (П)
..........................................................................
(име, подпис,печат)


Поставено на таблото за съобщения на 17.10.2013г.
Свидетели:
1. Иван Захариев ....... (П)...........
/подпис/
2. Д. Недялков ......... (П)............
/подпис/
Свалено от таблото за съобщения на ......................
Свидетели:
1. Иван Захариев ..........................
/подпис/
2. Д. Недялков ...........................
/подпис/

Обр. УДДд-12
.
Публикувано 17 Oct 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews