Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С решение № 574 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА ,разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”, през имоти 11538.504.595 и 11538.5.46 собственост на Община Несебър.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.

С решение № 575 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „В и К схеми” за ПИ 11538.5.4, м.”Юрта”, землище гр.Свети Влас”, през имот 11538.5.46 общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.

С решение № 576 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА , разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Трасе на кабелно захранване 20 кV” за имот 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”, през имоти 51500.26.11 и 51500.27.33 общинска собственост и имоти 51500.27.22, 51500.27.23 и 51500.27.24 са стопанисвани от общината.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.


С решение № 577 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет, Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Водопровод и канализация” за ПИ 51500.27.20, м.”Юрта Балкана”, землище гр.Несебър”, през имот 51500.26.11, ПИ 51500.27.33, ПИ 51500.27.32, ПИ 11538.1.95 и ПИ 11538.1.91, които са общинска частна собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.


С решение № 579 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищни сгради А и Б" в имот с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с.Кошарица, СО"Чолакова чешма", през имот- път собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.


С решение № 580 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а,ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.51, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя, целият на площ 4 496 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност "Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок" за Жилищно строителство", при устройствени показатели: Кплътност=30 %,Кинтензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване -50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.


С решение № 581 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.54, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя, целият на площ 3 703 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър .местност "Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок" за Жилищно строителство", при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване- 50% при провеждане на съответните процедури по реда на 3033.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.


С решение № 582 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.52, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - Друг вид земеделска земя, целият на площ 4 501 кв.м., находя щ се в землището на гр.Несебър .местност "Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок" за Жилищно строителство", при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1„50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване-1 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.

С решение № 583 от протокол № 17 / 03.09.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а, ал.1 и чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА, разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.53, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, целият на площ 3 800 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност “Кокалу” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” за Жилищно строителство”, при устройствени показатели: Кплътност=30 %, Кинтензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване – 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 10.09.2013 год.
Публикувано 10 Sep 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews