Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
До
Общински съвет
Гр. Несебър

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Гургов
зам.кмет на Община Несебър

ОТНОСНО: Измение и допълнение на Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5 от 27.02.2008 г..

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С оглед приетите изменения в ЗМДТ, публикувани в ДВ бр.24 от 12.03.2013 г. и ДВ бр.61 от 09.07.2013 г. е необходимо да се актуализират в Наредба № 14 освободените от данък върху недвижимите имоти обекти.
Прилагайки Решение № 5 от 05.04.2012 г. на КС, обнародвано в ДВ бр.30 / 2012 г. и приетите изменения в Закона за туризма, публикувани в ДВ бр.30 от 26.03.2013 г. е необходимо да се отменят някои текстове.
С цел прилагане на промените в ЗМДТ на основание чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 ал.2 Закона за местните данъци и такси предлагам Общинският съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:

Приема изменение и допълнение на Наредбата № 14 за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 год. на Общински съвет – Несебър:

§ 1.В чл.6 се създава нова ал.4:
„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.”- влиза в сила от 01.01.2014 г.
§ 2.В чл. 20, ал.1, т.15 съществуващият текст се заменя с текста:
„сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.”
§ 3.В чл. 20, ал.1, т.16 съществуващият текст се заменя с текста:
„сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;
б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.”
§ 4. В чл. 28, ал.1, т.1 след думата „имоти” се добавя „на територията на страната”.
§ 5. В чл.64, ал.3 „средства за подслон и ” се заличават
§ 6. В чл.65 ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 думите „средства за подслон и ” се заличават.
§ 7. В чл.65 се отменя ал.4, ал.5 и т.2 от ал.6.


С уважение,

Иван Гургов:___________________________
Зам.кмет на Община Несебър


Изготвил:
Паскал Апостолов:_____________________
н-к отдел “МДТ”


.
Публикувано 08 Aug 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews