Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ изх.№ 94-00-4 634/29.07.2013г.
С настоящето на основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл. 131, ал. 2 т. 4 от ЗУТ, община Несебър съобщава, че със заповед № 146 от 10.07.2013г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V с идентификатори по кадастрална карта 11538.503.199 и 11538.503.200, УПИ VІІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.202 и VІІІ с идентификатор по кадастрална карта 11538.503.201 в кв.30 по плана на гр.Свети Влас, съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта, а именно:

Страничните регулационни линии между УПИ V и УПИ VІІ и между УПИ VІІ и УПИ VІІІ се провеждат по имотни граници. По имотна граница се провежда и северизточната регулационна линия на УПИ V, към имот с идентификатор 11538.15.166 по КК. В съответствие с идентификаторите по кадастрална карта номерата на УПИ се променят както следва от УПИ V на УПИ V-199,200, от УПИ VІІ на УПИ VІІ-201 и от УПИ VІІІ на УПИ VІІІ-202.

За УПИ V-199,200 вместо устройствената зона от „Жм” се установява устройствена зона „Жс” и характера на застрояване се променя от ниско /Н до 10,0м/ на средно /Н до 15,0м/. Начина на зстрояване за терна -свързано основно застрояване в два имота се запазва. За имота се установяват следните устройствени показатели - Кпл.=70%, Кинт.=2,00, етажност 4етажа /Н до 12,0м./ и минимално озеленена площ от 30%.
За УПИ VІІ-201 вместо устройствена зона „Жм” се установява устройствена зона „Жг” и начина на застрояване -свързано основно застрояване в повече от два имота. Характера на застрояването в имота се променя от ниско /Н до 10м/ на високо /Н до 16,50м/ и се установяват се следните показатели -Кпл.=75%, Кинт.=3,00, етажност 6етажа /Н до 16,5м./ и минимално озеленена площ от 20%.

За УПИ VІІІ-202 начина на застрояване се променя от свободно основно застрояване на свързано основно застрояване в два имота ( с УПИ VІІ-201 )- се установяват следните устройствени показатели Кпл.=60%, Кинт.=1,20, етажност 3 етажа /Н до 10,0м./ и минимално озеленена площ от 40%.

В хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗУТ се установяват :
1.Намалено отстояние през улица между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и застройката с височина 13,19м в УПИ V, кв.37 от 13,19на 12,69м

2.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и дънната регулационна линия /явяваща се външна граница на населеното място/ от 6м на 3,53м.
3.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и страничната регулационна линия с УПИ VІІІ-202 от 5,5м на 3м, като общото разстояние през страничната регулация между застройката с височина 16,5м в УПИ VІІ-201 и застройката с височина 10,00м. в УПИ VІІІ-202 е 6,14м.
4.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и страничната регулационна линия с УПИ V-199,200 от 5,50м. на 3,00м.

Проектът се намира в отдел „УТ” - община Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 ет. 3 стая № 36 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават
в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до община-Несебър.
Телефон за контакт: 0554 29331

,


.
Публикувано 30 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews