Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
ОТДЕЛ “Местни данъци и такси”
гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел.0554/4 33 21


ЕИК по БУЛСТАТ 0 0 0 0 5 7 1 2 2

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.32 от ДОПК
№ 81/ 25.07.2013г.

„ТАМАРА СЛИМС” ЕООД
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ 2 0 1 1 6 5 0 8 1

Адрес за кореспонденция гр. София, район Оборище
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ No 14, ап. 1А
Адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София, район Оборище
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ No 14, ап. 1А
Представлявано от ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщениая на Община Несебър, при Вичка Пецанова на длъжност главен експерт в офис №1, ЦАИО от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на административно нарушение №81/10.07.2013г.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
Вичка Пецанова (П)
..........................................................................
(име, подпис,печат)Поставено на таблото за съобщения на 25.07.2013г.
Свидетели:
1. Вичка Пецанова....(П)..................
/подпис/
2. Д. Недялков..........(П)...........
/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на .............
Свидетели:
1. Вичка Пецанова.......................
/подпис/
2. Д. Недялков.....................
/подпис/
Обр. УДДд-12
.
Публикувано 25 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews