Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 535 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.55, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, целия на площ от 2599 кв.м., находящ се в землището на гр. Несебър, местност „Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок", за „жилищно строителство", както следва: Кпл.-30%, Кинт.-1,50, Н<15м. и мин. озеленяване - 50%, при спазване изискванията на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 536 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „СН КЛ 400мм „ТП ЮРТА2-КЛ Лариса муфи", СН КЛ 400мм „ТП Юрт2-КЛ Регата муфи", община Несебър", през имот с идентификатор 51500.45.68 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. "Инджекьойско блато" и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
На основание чл.1246, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 537 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на ЕП 20 кV „Равда”-въздушно отклонение за ТП „Ритъм” в поземлен имот 61056.56.101, м.”Хендек тарла”, землище с.Равда”, през имот 61056.56.101-за селскостопански, горски, ведомствен път-собственост на Община Несебър, имот 61056.100.439-за друг поземлен имот за движение и транспорт-частна собственост до БКТП „Хендек-2” в имот 61056.100.438 и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22. 07.2013 год.


С решение № 538 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет, Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК връзки за поземлени имоти 73571.22.39, 73571.27.9, 73571.27.13 и 73571.17.173", м."Боруна, землище с.Тънково", през имот 51500.48.17 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно прлзване-полски път собственост на Община Несебър, имот 73571.27145-път от републиканската пътна мрежа -държавна собственост, имот 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна публична собственост и имот 73571.27.145- път от републиканска пътна мрежа-държавна публична собственост .
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 540 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 51500.84.54, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, целия на площ от 3107кв.м. находящ се в землището на гр.Несебър, местност „Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок", градоустройствени параметри, както следва: Кпл.-30%, Кинт,-1,50, Н<15м. и мин. озеленяване - 50%, при спазване изискванията на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 1246, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 541 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект „Кабел 20кv 3(1х185мм2) ПС"Сл. бряг" - ТП"Инджекьой 1", к.к."Слънчев бряг" община Несебър", през имоти с идентификатори 51500.66.33 и 51500.56.47 по кадастралната карта на гр. Несебър, м."Инджекьойско блато" и провеждане на съответните процедури по реда на 3033.
На основане 124”б”, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 542 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на ваканционен комплекс в ПИ 11538.2.25 по плана на м. -„Юрта", землище гр. Свети Влас, през ПИ 11538.2.107 публична общинска собственост с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване полски път и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 543 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.29, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - Лозе, целият на площ 1001 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър .местност "Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок" за Жилищно строителство", при устройствени показатели: К плътност=30 %, К интензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване - 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 544 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 51500.82.30, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване— Лозе, целият на площ 1001 кв.м., находящ се в землището на гр.Несебър ,местност "Кокалу" за неземеделски нужди, а именно зона „Ок" за Жилищно строителство", при устройствени показатели: К плътност=30 %, К интензивност=1.50, максимална височина Н=15.00 м. и Мин. озеленяване - 50%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ
На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22.07.2013 год.


С решение № 547 от протокол № 16 / 15.07.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 51500.29.19 по плана на зона „Инцараки”, м-т „Юрта-Балкана”, землище гр. Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.
Дата: 22.07.2013 год.
Публикувано 22 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews