Архив обяви община Несебър

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие съобщава в ИРМ Несебър :
От 01.07.2013 г. започва приема на молби –декларации по образец за отпускане на целева помощ за отоплителен сезон 2013 / 2014 г. в размер на 328 ,60 лв.
Необходими документи за отпускане на целева помощ за отопление:

1. Лична карта / за справка /.
2.Оригинален документ за собственост в/у движима и недвижима и/ или идеални части от такава собственост / за справка /.
3.Удостоверение за получена рента през предходните 6 месеца. / да се пише през кой месец е получена /.
4.ЕР на ТЕЛК / ксерокопие / - ако лицето е с ТЕЛК.
5.Акт за смърт на починал съпруг или съпруга / за справка /.
6.Служебна бележка от училище / за деца от 16г. до 18 г./.
7.За регистрираните в БТ / картончето от БТ – за справка /
8.Удостоверение за получен брутен доход за предходните 6 месеца .
9.Решение на съда за допускане на развод м/у съпрузите. / за справка /.
10. При отопление с електроенергия – последната платена фактура.
Молби - декларации се приемат от 01.07.2013 г. до 31.10.2013 г.

От 01.07.2013г. се подават молби - декларации по образец за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014г. в размер на 250,00 лв.
Необходими документи за отпускане на целева помощ за ученици:

1. Удостоверение от държавно или общинско учебно заведение, че детето /децата е/са записано/и като ученик/ци в I клас.
2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеча,предхождащи месеца ,през който е подадена молба-декларацията – за лицата,работещи по трудови или по служебни правоотношения.
3. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата / за справка /.
4. Протокол от ЛКК в случаите по чл.31, ал.3 от ППЗСПД.
5. опие от заповед на директора на Д”СП” / решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини,близки или в приемно семейство по реда на чл.26 от ЗЗД / само в случаите по чл.10а , ал.4 от ЗСПД /.
6. Лична карта / за справка /.
Молби - декларации се приемат от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.
Работно време на ИРМ Несебър -ул. „Хан Крум” № 24
От понеделник до петък от 9,00 ч, до 17,30 ч. без прекъсване.


.
Публикувано 05 Jul 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews