Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
гр. Несебър, ул. “Еделвайс” №10

З А П О В Е Д № 634
гр. Несебър, 21.06.2013 година

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба №4 за реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър и във връзка с Протокол №1/19.04.2013 г. на Комисията по картотекиране, назначена със Заповед №99/21.02.2012 г., и като взех предвид, че в законовия срок не са постъпили жалби


УТВЪРЖДАВАМ:


Списъка на гражданите включени в картотеката с установени жилищни нужди, определен от Комисията по картотекиране с Протокол №1/19.04.2013 г..

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло, в едно с утвърдения списък.

Възлагам изпълнението на заповедта на началник отдел „Общинска собственост”, община Несебър.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица по реда на АПК, пред Административния съд в 14 дневен срок от обявяването й.
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ...П..

Кмет на община Несебър

.
Публикувано 24 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews