Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх.№ 94-00- 3 523 /12.06.2013г.
С настоящето на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Община Несебър съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V, VІІ и VІІІ /с идентификатори по кадастрална карта 11538.503.199, 11538.503.200, 11538.503.201, 11538.503.202/ в кв.30 по плана на гр.Свети Влас.
Проектът в частта му план за регулация предвижда провеждането на страничните регулационни линии между УПИ V и УПИ VІІ и между УПИ VІІ и УПИ VІІІ по имотни граници. По имотна граница се провежда и дънната регулационна линия на УПИ V. В съответствие с идентификаторите по кадастрална карта номерата на преконфигурираните УПИ се променят от УПИ V на УПИ V-199,200, от УПИ VІІ на УПИ VІІ-201 и от УПИ VІІІ на УПИ VІІІ-202.
В частта план за застрояване за УПИ V-199,200 се предвижда промяна устройствената зона от „Жм” на „Жс” и характера на застрояването от ниско /Н до 10,0м/ на средно /Н до 15,0м/, при запазване начина на застрояване-свързано основно застрояване в два имота. Установяват се следните показатели :Кпл.=70%, Кинт.=2,00, етажност 4етажа /Н до 12,0м./ и минимално озеленена площ от 30%.
В частта план за застрояване за УПИ VІІ-201 се предвижда промяна устройствената зона от „Жм” на „Жг”, начина на застрояване от свързано основно застрояване в два имота на свързано основно застрояване в повече от два имота, както и промяна характера на застрояването от ниско /Н до 10м/ на високо /Н до 16,50м/, при запазване начина на застрояване-свързано основно застрояване в два имота. Установяват се следните показатели :Кпл.=75%, Кинт.=3,00, етажност 6етажа /Н до 16,5м./ и минимално озеленена площ от 20%. По отношение допустимостта на предложената с проекта устройствена зона „Жг”, при определяне характера на града е приложена методиката за определяне брой жители по реда на чл.11 от Правила и нормативи за планиране на населените места, издадена от МСА,обнародвани в ДВ бр.21/1970г.
В частта план за застрояване за УПИ VІІІ-202 се предвижда запазване на устройствената зона „Жм” и характера на застрояването- ниско /Н до 10,0м/ като се променя начина на застрояване от свободно основно застрояване на свързано основно застрояване в два имота. Установяват се следните показатели :Кпл.=60%, Кинт.=1,20, етажност 3етажа /Н до 10,0м./ и минимално озеленена площ от 40%.

В частта план за застрояване е изработен РУП.
Констатирани са следните отклонения във височините и изискуемите отстояния към съседни сгради, защитими по смисъла на чл.36 от ЗУТ :
1.Намалено отстояние през улица между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и застройката с височина 13,19м в УПИ V, кв.37 от 13,19на 12,69м
2.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и дънната регулационна линия /явяваща се външна граница на населеното място/ от 6м на 3,53м.
3.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и страничната регулационна линия с УПИ VІІІ-202 от 5,5м на 3м, като общото разстояние през страничната регулация между застройката с височина 16,5м в УПИ VІІ-201 и застройката с височина 10,00м. в УПИ VІІІ-202 е 6,14м.
4.Намалено отстояние между застройката с височина 16,50м в УПИ VІІ-201, кв.30 и страничната регулационна линия с УПИ V-199,200 от 5,50м. на 3,00м.

Проектът се намира в отдел “УТ” – община Несебър ,ул.”Еделвайс” № 10 ет. 3 ст.№ 36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Искания, възражения и предложения по проекта се подават в 30-дневен срок от публикуване на съобщението до Община Несебър.Телефон за контакт 0554/29331
.
Публикувано 12 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews