Архив обяви община Несебър

О Б Я В Л Е Н И Е
По реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ
С решение № 490 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.6 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване - друг вид нива, целия на площ от 2999 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50%,при спазване изискванията на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.

С решение № 491 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.25 с начин на трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване - друг вид нива, целият на площ от 3298 кв.м, находящ се в землището на с. Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.

С решение № 492 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването на на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.12 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 5360 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.С решение № 493 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет, Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 61056.56.13 с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване-нива, целия на площ от 5360 кв.м, находящ се в землището на с.Равда, местност „Хендек тарла” за неземеделски нужди, а именно зона „Ок” при устройствени показатели Кпл-30%, Кинт-1,50, Н=15м и мин.озеленяване-50% и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ .
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.

С решение № 494 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването изработването на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда в имот № 61056.56.55, м. „Хендек тарла”, землище с. Равда, през имот № 61056.56.101 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – полски път, собственост на община Несебър.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.

С решение № 495 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал разработването изработването на ПУП-ПП за обект „Кабел 20 кV за захранване на нов БКТП 20/0,4 кV 2х630 кVА” в имот с идентификатор 73571.18.11. м. „Боруна”, землището на с. Тънково”, през имоти 73571.27.144, 51500.57.56 и 51500.64.35, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – полски път, собственост на община Несебър, имот № 73571.27.29 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – пасище и имот 51500.64.34 с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – изоставена ливада и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОСС.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.
С решение № 498 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал изработването и процедирането на проект за изменение на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 11538.1.162 на площ от 1228 кв.м., находящ се в землището на гр. Свети Влас местност „Юртата„, попадащ в зона „Б”, съгласно чл.11 он ЗУЧК, с цел промяна на плана за застрояване, с които имота от жилищна зона с ниско застрояване „Ж.м” се отрежда за Предимно производствена зона – ПП при следните устройствени показатели: Кплт. – 25% , Кинт – 0,25 максимална височина Н-5,70м. и мин. Озелена площ от 50%, при спазване на законоустановените процедури. Възложителят следва да уведоми РИОСВ за настъпилите промени в инвестиционното предложение /намерение/, за което следва да представи доказателства в Общинската асминистрация.

Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.
С решение № 507 от протокол № 15 / 30.05.2013 год. на Общински съвет , Несебър на основание чл. 124 а ал.1 и чл. 124 б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 21 ал.1 т.1 от ЗМСМА е допуснал изработването на ПУП-ПП за обект „Външни ВиК връзки” захранващ имот с идентификатор 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. ”Сулуджана” през имоти ПИ 39164.13.57; ПИ 39164.15.88 ; ПИ 39164.15.15 по КК на с. Кошарица, с трайно предназначение „земеделска земя” и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.
Решението съгласно чл. 124 б ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване
Дата: 06.06.2013 год.
Публикувано 06 Jun 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews