Архив обяви община Несебър

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Несебър на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на изменение в Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

В Културния календар на Община Несебър за 2013г е предвидено да се проведат Международни детски фестивали „Слънце, радост, красота” и „Съзвездия в Несебър” под патронажа на Министерство на културата, Община Несебър и ОДК Несебър. В тази връзка е постъпила докладна от директора на ОДК Несебър Вх. № 92-00-0349/22.01.2013г, с предложение за приемане на такси за правоучастия във фестивалите от участниците. Таксите ще бъдат събирани с цел обезпечаване дейността на фестивала – организация на конкурсната програма /хонорари на организатори, жури, водещи, разходи за командировки и награден фонд/ и за техническо обслужване на фестивала /сцени, озвучаване и др./, тъй като целта на тези фестивали е не да се извършва стопанска дейност, а да се осъществи културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между децата от различните школи от страната и чужбина, приобщаване към културните ценности на танцовото, театралното, музикалното, приложното, фото и видео изкуство и живописта, издирване и популяризиране на млади таланти и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмяна на опит между различни състави, клубове и школи по изкуствата от страната и чужбина.

В предвид горното е предложено допълнение на Наредба N 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, както следва:
1. §1 Създава нов член 154а със следния текст „Приема размер на такси за правоучастия в организираните от Община Несебър и ОДК Несебър международни детски фестивали, както следва:
- За участия в международна конкурсна програма от:
• за колективи - по 42 лв. с ДДС на участник;
• за художници - по 42 лв с ДДС на участник;
• за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;
• при участие и в колектив, и индивидуално се заплащат 60 лв. с ДДС от участник:
• За Мис и Мистър Фестивал – 84 лв. с ДДС на участник.
- За участия в националната конкурсна програма от:
• За колективи по 20,40 лв с ДДС на участник;
• за индивидуално участие – по 60 лв. с ДДС;
При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма на съответния фестивал, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление.
От такса за правоучастие се освобождават участниците от страна на домакина - Община Несебър.

В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища и предложения по проекта..
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews