Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №253
гр.Несебър .22.03.2013г.На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 на Общински съвет – Несебър за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №396 от Протокол №13/22.02.2013г. на Общински съвет – Несебър,

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: Офис №2 на площ от 16.50 кв.м, с кад.№51500.502.460.1.8, АОС №8/14.02.1997г., находящ се на първи етаж на ЖСК” Пролет”, изградена в УПИ ХХІ, кв.55 по плана на гр. Несебър с кад.№51500.502.460, при следните условия:
І. До конкурса се допускат: физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.
ІІ. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от НРПУРОИ в размер на 166.32 лв. /сто шестдесет и шест лева и 32 стотинки/ с ДДС.
ІІІ. Срок за отдаване – 5 /пет/ години.
ІV. Специфични условия: Помещението да се използва за офис.
V. Критерии за оценяване:
- За предложен бизнес – план- К1/ от 0 до 10 точки/
- Конкурсна цена – К2 / максимум 5 точки/, като за всяка следваща низходяща се намаля с 0,5точки;
Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2
VІ. Депозит за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна месечна наемна цена.
V¬¬ІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация до 16.00 часа:
VІІ.1. На 10.04.2013г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІ.2. На 17.04.2013г. за втора дата за провеждане на конкурса;
Конкурсната документация се закупува срещу заплащане на 60.00 лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000,
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най – късно до 16.00ч. на датата посочена в т.VІІ, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
VІІІ. Срок за подаване на писмени оферти до 16.00 часа:
VІІІ.1. На 11.04.2013г. за първа дата за провеждане на конкурса;
VІІІ.2. На 18.04.2013г. за втора дата за провеждане на конкурса;
На гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър.

ІХ. Дата, час и място за провеждане на конкурса:
ІХ.1 Първа дата за провеждане - 12.04.2013г. от 10.30 ч. в сградата на Общината.
ІХ.2. Втора дата за провеждане – 19.04.2013г. от 10.30ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.VІІІ.1. – 11.04.2013г. е постъпило само едно предложение от кандидат, или подадените предложения не отговарят на предварително поставените условия.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР: /П/
/В.Борисов – Зам.кмет „ПО” и „ОС” –
съгл. Зап.№129/22.02.2013г.
и Заявление №131/11.03.2013г. в ОбС - Несебър/
.
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews