Архив обяви община Несебър

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
З А П О В Е Д №252

Гр.Несебър, 22.03.2013г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.69, ал.1 във връзка с чл.36, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър и в изпълнение на Решение №319 от Протокол №11/14.11.2012г. на Общински съвет -Несебър

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – общинска частна собственост, при следните условия:
1. УПИ Х в кв.18 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.216 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 480кв.м, АчОС№5178/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,
- начална тръжна цена в размер на 78010лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 2000лв.;
2. УПИ І в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.181 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 432кв.м, АчОС№2664/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,
- начална тръжна цена в размер на 70210лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 2000лв.;
3. УПИ VІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.194 по кадастралната карта на гр.Несебър, на площ от 500кв.м, АчОС№2676/20.06.2007г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,
- начална тръжна цена в размер на 81270лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 2000лв.;
4. ½ идеална част – западна от УПИ ХІІІ в кв.22 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.240 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 421кв.м, АчОС№5163/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 50%; Кинт – 2.00; Н – 12.00м,
- начална тръжна цена в размер на 32980лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 1000лв.;
5. ½ идеална част – западна от УПИ ІІ в кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.180 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 360кв.м, АчОС№5162/26.03.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,
- начална тръжна цена в размер на 28120лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 1000лв.;
6. ½ идеална част – източна от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.301 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 500кв.м, АчОС№5179/20.04.2012г., отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м,
- начална тръжна цена в размер на 39060лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 1000лв.;
7. ½ идеална част – северна от УПИ ІІІ в кв.25 по плана на ж.к.”Черно море”, с кадастрален идентификатор №51500.503.306 по кадастралната карта на гр.Несебър, целия на площ от 357кв.м, АчОС№5177/20.04.2012г.,отреден за „Жилищно строителство”, с градоустройствени показатели: Кпл.- 45%; Кинт – 1.20; Н – 10.00м.,
- начална тръжна цена в размер на 27880лв. без ДДС,
- стъпка за наддаване – 1000лв.;

8. Депозит за участие в търга, за всички имоти – 10 % от началната тръжна цена.
9. До участие в търга се допускат физически и юридически лица.
10. Срок за закупуване на тръжната документация – до 16.00 часа на:
- 10.04.2013г.– за първата дата за провеждане на търга;
- 17.04.2013г. – за втора дата за провеждане на търга.
Тръжната документация се закупува срещу заплащане на 60.00лв. /шестдесет лева/ с ДДС по сметка на Община Несебър в Уни Кредит Булбанк”, BIC UNCRBGSF, IBAN BG 55 UNCR 7630 8400 0004 00, вид плащане: 447000
и се получава от гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър, най-късно до 16.00ч. на датата посочена в т.5, след представяне на платежно нареждане за извършено плащане, лично или от изрично упълномощено от купувача на документацията лице.
11. Срок за подаване на заявление за участие - до 16.00 часа на гише №1 в Офис №2 за административно обслужване при Община Несебър на:
11.1. - 11.04.2013г. – за първата дата за провеждане на търга;
11.2. - 18.04.2013г. – за втора дата за провеждане на търга.
12. Дата, час и място за провеждане на търга:
- Първа дата за провеждане – 12.04.2013г. от 10.45ч. в сградата на Общината.
- Втора дата за провеждане – 19.04.2013г. от 10.45ч. в сградата на Общината, ако в посочения срок по т.11.1 – 11.04.2013г. не е постъпило нито едно заявление за участие за съответния имот или няма допуснат до участие в търга кандидат.


За КМЕТ на Община Несебър: /П/
/В.Борисов – Зам.Кмет
Съгл.Заповед за заместване №.129/22.02.2013г. и Заявление с вх.№131/11.03.2013г./
.
Публикувано 22 Mar 2013 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNews